Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündemi

Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 

2010 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

 

Ticaret Sicil no: 676891

 

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı  28 Nisan 2011 tarihinde, saat.12.00’de;

Abdurrahman Gazi Mahallesi, Güleryüz Caddesi No.23 Sancaktepe-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

 

Giriş kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı, ortaklarımıza duyurulur.

 

Şirketimizin 2010 yılı bilânço ve kar-zarar hesabı dokümanları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları TTK. ve SPK mevzuatı gereğince toplantı gününden 15 gün önce şirket merkez adresi olan Sancaktepe, Abdurrahman Gazi Mah. Güleryüz Cad. No.23 Sancaktepe-İSTANBUL adresinde hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. 

 

Şahsınızın veya vekilinizin sözü edilen gün ve saatteki toplantıda hazır bulunabilmesi için aşağıda yazılı şartların yerine getirilmesi gereklidir.

 

 1. Türk Ticaret Kanunu’nun 360. maddesi mucibinde hisse senetlerini toplantı gününden en az bir hafta önce 21.04.2011 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Abdurrahman Gazi Mah. Güleryüz Cad. No.23 Sancaktepe - İSTANBUL adresindeki Hissedarlar Servisine makbuz karşılığında teslim ederek giriş kartı almanız ve ya,

 

 1. Sayın Ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 21.04.2011 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kendilerini “Genel Kurul Blokaj Listesi”ne kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki Blokaj Listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurula katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No: 8 sayılı Tebliğ hükümlerine göre vekâletname sistemine getirilen yeni uygulama yasal zorunluluk haline gelmiştir. 

Buna göre; kendinizi vekil sıfatıyla temsil ettirmek istiyorsanız 1. ve 2. maddelerdeki hükümleri yerine getirdikten sonra;

 

a)      Ekteki vekâletname formunu doldurup imzanızı notere onaylattırdıktan sonra Şirketimize göndermeniz veya,

 

b)     Ekte örneği olan imza beyannamenizi notere tasdik ettirdikten sonra imzanızı taşıyan vekâletname formunu ekleyip Şirketimize göndermeniz gerekmektedir. 

                                                                                                                                                                                    

                                  Saygılarımızla,

 

 

                            YÖNETİM KURULU

 

 

 

VEKÂLETNAME / TEMSİLNAME ÖRNEĞİ

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ’nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı  28 Nisan 2011 tarihinde, saat.12:00' de Abdurrahman Gazi Mahallesi, Güleryüz  Caddesi No.23 Sancaktepe- İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılacak  ve aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, adıma/adımıza oy vermeye,  teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın  …………………………..…’í vekil tayin ediyorum /ediyoruz .

 

A-) A ve B GRUBU TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

 

a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

    Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır.)

c- Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d-Toplantıda ortaya çıkılabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

    (Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

    Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

 

 

B-) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 

 

a- Nominal değeri                               : A Grubu ………………………TL, 

                                                             B Grubu ……………………… TL, 

                                                             C Grubu ……………………… TL.

b- Numarası                                        : Ekli Liste 

c- Oyda imtiyazı olup olmadığı                       : …………………………………

d- Tertip ve serisi                               : …………………………………

e- Hamiline-Nama yazılı olduğu          : …………………………………

     

 Ortağın Adı Soyadı veya Ünvanı,

 İmzası                                                           : …………………………………          

 Adresi                                                           : …………………………………

                                                           : …………………………………

                                                           

NOT

 

1- (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. 

2- Herhangi bir seçeneğin işaretlenmemesi halinde vekil genel hükümlere göre hareket eder.

3-Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekalet verenin noter tasdikli 

imza sirküleri / imza beyannnamesi vekaletnameye eklenecektir.

                                                    

                                                                                 İmza 

 

 

 

 İMZA BEYANNAMESİ

 

“REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ” nin bundan böyle yapılacak olan tüm (Olağan yada Olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarında kendimi vekil marifeti ile  temsil ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No.8 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda aşağıda örneği bulunan tatbik imzamı kullanacağımı beyan ederim.             ......../......../2011

 

BEYAN EDENİN

---------------------------------- 

Adı Soyadı                         :

Adresi                                :

Telefon                              :                                                                                                                      

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN

2011 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

 

 

Ticaret Sicil no: 676891

 

Sayın Ortağımız;

 

Yönetim Kurulumuzun 09 Nisan 2012 tarihinde yapılan toplantısında; 

 

2011 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 4 Mayıs 2012 Cuma günü saat 11.30' da ekli gündemi görüşmek üzere Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No: 23 Sancaktepe İstanbul adresinde yapılmasına ve Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili madde hükümlerine göre, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı genel kuruldan sonra, A grubu pay sahipleri ile ana sözleşme değişikliği konusunda saat 12.00' da ekli gündemi görüşmek üzere özel bir toplantı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan ortaklarımız, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

 

Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın;

 

- Kimlik belgeleri ile sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Yatırımcı Genel Kurul Blokaj formunu, 

- Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,

 

Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın ise, yukarıda sayılan belgelere ek olarak imzası noterce onaylanmış aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.reysasgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edebilirler.

 

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin "Genel Kurul Blokaj Listesi” ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul tarihinde blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olup, Genel Kurula katılım için toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’ ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esas alınacaktır. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi" ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

 

2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun safi kazancın dağıtımına ilişkin önerisi ile 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Şirket Merkezinde ve www.reysasgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

 

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 11.maddesi uyarınca nama yazılı olup, borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senedi sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. 

 

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.          
   
Şirket Merkezi:  Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No:23   

                             Sancaktepe - İstanbul     

Saygılarımızla

             Yönetim Kurulu

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

 

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin 04 Mayıs 2012 Cuma günü saat 11.30'da Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No:23 Sancaktepe İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……………………… vekil tayin ediyorum.

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

 

 1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
  Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
 3. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 4. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

 

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN: 

 

Tertip ve Serisi Numarası

Adet - Nominal Değeri

Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı

Nama Yazılı Olduğu

 

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI:
ADRESİ: 

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

 

 

 

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİ

 

 

1.      Açılış, Başkanlık Divanı' nın oluşturulması,

 

2.      Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

 

3.      2011 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

 

4.      2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

 

5.      Şirket Kar Dağıtım Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2011 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

6.      Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

 

7.      Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

 

8.      Şirketin 2012 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’ nin Genel Kurul onayına sunulması,

 

9.      Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. maddeleri gereğince izin alınması.

 

10.   Şirket ortaklarının 2011 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

 

11.   Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında;  Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 3 “Şirketin Merkez ve Şubeleri”, Madde 6 “Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları” Madde 8 “ Sermaye ve Paylar”, Madde 14 “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi”, Madde 17 “Özellik Arz Eden Kararlar”, Madde 18 “Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri”, Madde 22 “Yöneticilere İlişkin Yasaklar”, Madde 26 “Genel Kurul Toplantıları”, Madde 28 “ Toplantıda Komiser Bulunması” Madde 31 “İlanlar”, Madde 36 “ Ana Sözleşme Değişikliği” maddelerine ilişkin yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması, (Ana Sözleşme tadiline ilişkin 19.03.2012 tarihinde SPK' ya başvuru yapılmış olup, henüz tadil metnine ilişkin onay alınmamıştır.)

 

12.   Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,

 

13.   Yıl içerisinde Denetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 

                                                                                     

14.   Şirket Bağış Politikası'nın ortakların onayına sunulması ve 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

 

15.   Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Seri No IV 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği” ne istinaden Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 

 

16.   Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Seri No IV 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği” ne istinaden Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

 

17.   Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti,

 

18.   Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması

 1. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararının gerekçesi dikkate alınarak fiyat dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle son dönemlerde İMKB'de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı görülerek yüksek oranlı iskontoların oluşmasını engellemek üzere önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amacıyla, Şirketimiz hisselerinden piyasa şartlarına göre Şirket paylarının en fazla % 10 kapsayan 17.000.000 adet hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 25.500.000 TL fon ayrılarak gerektiğinde geri alımı için Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesi,

 

 1. Dilek ve öneriler.

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

2011 YILINA AİT (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması 
 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
 3. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararının gerekçesi dikkate alınarak fiyat dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle son dönemlerde İMKB'de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı görülerek yüksek oranlı iskontoların oluşmasını engellemek üzere önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amacıyla, Şirketimiz hisselerinden piyasa şartlarına göre Şirket paylarının en fazla % 10 kapsayan 17.000.000 adet hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 25.500.000 TL fon ayrılarak gerektiğinde geri alımı için Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesi,

4.      Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında;  Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 3 “Şirketin Merkez ve Şubeleri”, Madde 6 “Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları” Madde 8 “ Sermaye ve Paylar”, Madde 14 “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi”, Madde 17 “Özellik Arz Eden Kararlar”, Madde 18 “Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri”, Madde 22 “Yöneticilere İlişkin Yasaklar”, Madde 26 “Genel Kurul Toplantıları”, Madde 28 “ Toplantıda Komiser Bulunması” Madde 31 “İlanlar”, Madde 36 “ Ana Sözleşme Değişikliği” maddelerine ilişkin yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması, (Ana Sözleşme tadiline ilişkin 19.03.2012 tarihinde SPK' ya başvuru yapılmış olup, henüz tadil metnine ilişkin onay alınmamıştır.)

 1. Dilek ve öneriler.

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

 

Ticaret Sicil no: 676891

Sayın Ortağımız;

Yönetim Kurulumuzun 13 Haziran 2012 tarihinde yapılan toplantısında; 

1) Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 10.07.2012 tarihinde saat 10:30'da,   A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 10.07.2012 tarihinde saat 11:00 'de Şirket merkezi olan "Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz  Cad. No:23 Sancaktepe-İstanbul" adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi uyarınca, yukarıdaki gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak amacıyla yapılmasına karar verilmiştir.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan ortaklarımız, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın;

- Kimlik belgeleri ile sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Yatırımcı Genel Kurul Blokaj formunu, 
- Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,

Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın ise, yukarıda sayılan belgelere ek olarak imzası noterce onaylanmış aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.reysasgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edebilirler.

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin "Genel Kurul Blokaj Listesi" ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul tarihinde blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olup, Genel Kurula katılım için toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu' ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esas alınacaktır. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi" ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 11.maddesi uyarınca nama yazılı olup, borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senedi sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. 

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.          
  
Şirket Merkezi:   Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No:23    
                          Sancaktepe - İstanbul     

                                                                                                                                         Saygılarımızla
 Yönetim Kurulu
 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
 

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin 10.07.2012 Salı günü saat 10.30' da Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No:23 Sancaktepe İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.........................vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

Tertip ve Serisi Numarası:
Adet - Nominal Değeri:
Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı:
Nama Yazılı Olduğu:

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI:
ADRESİ:

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.


 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

 

1. Açılış, Başkanlık Divanı' nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında;  Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 3 "Şirketin Merkez ve Şubeleri", Madde 6 "Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları" Madde 8 " Sermaye ve Paylar", Madde 14 "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi", Madde 17 "Özellik Arz Eden Kararlar", Madde 18 "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri", Madde 22 "Yöneticilere İlişkin Yasaklar", Madde 26 "Genel Kurul Toplantıları", Madde 28 " Toplantıda Komiser Bulunması" Madde 31 "İlanlar", Madde 36 " Ana Sözleşme Değişikliği" maddelerine ilişkin yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması, 

4. Dilek ve öneriler.


 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

 

1. Açılış, Başkanlık Divanı' nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında;  Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 3 "Şirketin Merkez ve Şubeleri", Madde 6 "Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları" Madde 8 " Sermaye ve Paylar", Madde 14 "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi", Madde 17 "Özellik Arz Eden Kararlar", Madde 18 "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri", Madde 22 "Yöneticilere İlişkin Yasaklar", Madde 26 "Genel Kurul Toplantıları", Madde 28 " Toplantıda Komiser Bulunması" Madde 31 "İlanlar", Madde 36 " Ana Sözleşme Değişikliği" maddelerine ilişkin yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması, 

4. Dilek ve öneriler.

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN,

2012 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

  

Ticaret Sicil no: 676891

 

Sayın Ortağımız;

 

2012 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının  27 Mayıs 2013  günü saat 12:00' de ekli gündemi görüşmek üzere şirket merkezi olan Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No: 23 Sancaktepe- İstanbul adresinde yapılmasına ve Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili madde hükümlerine göre, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı Genel Kurul’dan sonra, ana sözleşme değişikliği konusunda A grubu pay sahipleri ile saat 12:30' da, B grubu pay sahipleri ile saat 13:00’ de, ekli gündemi görüşmek üzere aynı yerde özel toplantı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun safi kazancın dağıtımına ilişkin önerisi ile 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Şirket Merkezinde ve www.reysasgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

 

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.          
   

                                     Saygılarımızla,

                                          Yönetim Kurulu

 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

 

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin 27 Mayıs 2013  günü saat 12.00’de  Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No:23 Sancaktepe /İstanbul adresinde yapılacak  Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……………………… vekil tayin ediyorum.

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

 

 1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
  Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
 3. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 4. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

 

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN,

 

Tertip ve Serisi Numarası                   :

Adet - Nominal Değeri                                   :

Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı             :

Nama Yazılı Olduğu                           :

 

 

 

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI:
ADRESİ:
 

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

  

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİ

 

1.      Açılış, Başkanlık Divanı' nın oluşturulması,

 

2.      Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

 

3.      2012 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

 

4.      2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

 

5.      Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

 

6.      Denetçi raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

 

7.      Denetçilerin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

 

8.      Şirket Kar Dağıtım Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2012 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

9.      TTK Madde 398.gereği Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş ile imzalanan “ Denetim Sözleşmesi” hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi.

 

10.  Şirketin , 2013 yılı mali tablolarının SPK kurallarına göre Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş ‘nin Genel Kurulun onayına sunulması.

 

11.  Hazırlanacak “ İç Yönergenin “ Genel Kurula sunumu, müzakeresi, tescil / ilanı için yönetime yetki verilmesi.

 

12.  Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,

 

 1. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2013 yılında da yapılabilecek ve esasları bilahare tespit edilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

 

14.  Şirket ortaklarının 2012 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

 

15.  Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında;  Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 3”Şirketin Merkez ve Şubeleri”, Madde 7  “Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı”, Madde 8 “ Sermaye ve Paylar”, Madde 9 “İmtiyazlı Menkul Kıymetler”, Madde 16” Yönetim Kurulu Toplantıları”,      Madde 19 “Şirket Yönetimi ve İlzamı”, Madde 20 “ Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı”, Madde 21 “Genel Müdür ve Müdürler”, Madde 22 “ Yöneticilere İlişkin Yasaklar”, Madde  23 “ Denetçiler ve Görev Süreleri”, Madde 24 “ Denetçi Ücretleri” , Madde 26 “Genel Kurul Toplantıları”, Madde 28 “ Toplantıda Komiser Bulunması”,    Madde 29” Temsilci Tayini”, Madde 30 “ Oyların Kullanım Şekli”, Madde 31 “İlanlar”, Madde 34”Karın Dağıtımı” Madde 35 “ Karın Dağıtım Zamanı”, Madde 37 “ Şirketin Fesih ve Tasfiyesi” maddelerinin tadiline, Madde 38 “ Kendiliğinden Sona Erme” maddesinin iptaline ilişkin yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması, 

 

16.  Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,

                                                                                     

17.  Şirket Bağış Politikası'nın ortakların onayına sunulması ve 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

 

18.  Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

 

19.  Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,

 

 1. Dilek ve öneriler.

 

 

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

2012 YILINA AİT (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması 
 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, 

3.      Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında;  Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 3”Şirketin Merkez ve Şubeleri”, Madde 7  “Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı”, Madde 8 “ Sermaye ve Paylar”, Madde 9 “İmtiyazlı Menkul Kıymetler”, Madde 16” Yönetim Kurulu Toplantıları”,      Madde 19 “Şirket Yönetimi ve İlzamı”, Madde 20 “ Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı”, Madde 21 “Genel Müdür ve Müdürler”, Madde 22 “ Yöneticilere İlişkin Yasaklar”, Madde  23 “ Denetçiler ve Görev Süreleri”, Madde 24 “ Denetçi Ücretleri” , Madde 26 “Genel Kurul Toplantıları”, Madde 28 “ Toplantıda Komiser Bulunması”,    Madde 29” Temsilci Tayini”, Madde 30 “ Oyların Kullanım Şekli”, Madde 31 “İlanlar”, Madde 34”Karın Dağıtımı” Madde 35 “ Karın Dağıtım Zamanı”, Madde 37 “ Şirketin Fesih ve Tasfiyesi” maddelerinin tadiline, Madde 38 “ Kendiliğinden Sona Erme” maddesinin iptaline ilişkin yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması, 

 

 1. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2013 yılında da yapılabilecek ve esasları bilahare tespit edilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

 

 1. Dilek ve öneriler.

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

2012 YILINA AİT (B) GRUBU  PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması 
 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, 

3.      Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında;  Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 3”Şirketin Merkez ve Şubeleri”, Madde 7  “Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı”, Madde 8 “ Sermaye ve Paylar”, Madde 9 “İmtiyazlı Menkul Kıymetler”, Madde 16” Yönetim Kurulu Toplantıları”,      Madde 19 “Şirket Yönetimi ve İlzamı”, Madde 20 “ Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı”, Madde 21 “Genel Müdür ve Müdürler”, Madde 22 “ Yöneticilere İlişkin Yasaklar”, Madde  23 “ Denetçiler ve Görev Süreleri”, Madde 24 “ Denetçi Ücretleri” , Madde 26 “Genel Kurul Toplantıları”, Madde 28 “ Toplantıda Komiser Bulunması”,    Madde 29” Temsilci Tayini”, Madde 30 “ Oyların Kullanım Şekli”, Madde 31 “İlanlar”, Madde 34”Karın Dağıtımı” Madde 35 “ Karın Dağıtım Zamanı”, Madde 37 “ Şirketin Fesih ve Tasfiyesi” maddelerinin tadiline, Madde 38 “ Kendiliğinden Sona Erme” maddesinin iptaline ilişkin yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması, 

 

 1. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2013 yılında da yapılabilecek ve esasları bilahare tespit edilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

 

 1. Dilek ve öneriler.

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU 'NDAN, 

2013 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET

 

 

Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu’nun Olağan Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 12.05.2014 Pazartesi günü, saat 12:00’de Abdurrahmangazi Mah.Güleryüz Caddesi No:23 Sancaktepe-İstanbul adresinde yapılacaktır.(*)

 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK A.Ş’den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. TTKanunu’nun 415.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Hazır Bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır Bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından MKK’nın Genel Kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibariyle sağlanan ‘’Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabileceklerdir.

 

Genel Kurul Toplantısına TTKanunu’nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden Elektronik Genel Kurul Sistemi ile bildirmek zorundadırlar. Genel Kurul Toplantısına hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS’ye kaydedilmesi zorunludur.

 

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılacaktır. Bu katılım ancak güvenli elektronik imza ile mümkündür. Bu nedenle EKGS üzerinden işlem yapmayı düşünen pay sahipleri öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmak zorundadırlar.

 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı R.Gazete’de yayımlanan “ A.Ş’ lerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı R.Gazete’de yayımlanan” A.Ş Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün değildir.

 

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vası-tasıyla katılacak olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini www.reysasgyo.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameleri ekine koyacakları noterce onaylı imza sirkülerlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantısı gündemini, 2013 yılı Bilanço Kar Zarar Hesabını, Yönetim Kurulu Kar dağıtımı önerisini, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul Toplantısından 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimiz ile www.reysasgyo.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 

Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

            
 

(*) SPKanunu’nun 29.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

 

REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

12/05/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

 

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5. 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,

6. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen değişikliğin oya sunulması,

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

8. Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

9. Denetçi’nin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

10.2013 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerilerin görüşülmesi ve kar dağıtımının karara bağlanması,

11.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

12. TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu ‘na göre, Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş ‘nin Genel Kurul onayına sunulması,

13.Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu’nun  395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

14.2013 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

15.Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2014 yılında da yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

16.Şirket ortaklarının , 2013 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

17.Şirket Bağış Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

18.Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,

19.Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ( III-48.1) Madde 37 gereği 2013 yılında yapılan gayrimenkul alım ,satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul’a bilgi sunulması,

20. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; bu işlemlere ilişkin olarak SPKurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

21.SPKurulu düzenlemeleri gereğince” Şirketin Bilgilendirme Politikaları” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

22.Dilek ve Temenniler.

 

VEKALETNAME 

 

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin 12.05.2014 Pazartesi günü , saat 12:00’de Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No:23 Sancaktepe - İstanbul adresinde yapılacak Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………….vekil tayin ediyorum.

 

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

 

1.Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında,

a.       Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b.      Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c.       Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek       ( kabul veya red ) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

 

Gündem Maddeleri

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

 

 

 

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

 

 

 

3. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

 

 

 

4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

 

 

 

5. 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,

 

 

 

6. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen değişikliğin oya sunulması,

 

 

 

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

 

 

 

8. Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

 

 

 

9. Denetçi’nin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

 

 

 

10.2013 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerilerin görüşülmesi ve kar dağıtımının karara bağlanması,

 

 

 

11.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

 

 

 

12. TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu ‘na göre, Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş ‘nin Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

13.Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

 

 

 

14.2013 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

 

 

 

15.Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2014 yılında da yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

 

 

 

16.Şirket ortaklarının , 2013 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

 

 

 

17.Şirket Bağış Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

 

 

 

18.Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,

 

 

 

19.Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ( III-48.1) Madde 37 gereği 2013 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul’a bilgi sunulması,

 

 

 

20.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; bu işlemlere ilişkin olarak SPKurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

21.SPKurulu düzenlemeleri gereğince” Şirketin Bilgilendirme Politikaları” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

22.Dilek ve Temenniler.

 

 

 

 

2.Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat

a.       Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b.      Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c.       Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

 

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

 

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

a) Tertip ve Serisi *                            

b) Numarası /Grubu**                                   

c) Adet - Nominal Değeri                   

ç) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı                    

d) Hamiline/Nama Yazılı Olduğu       

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam payların/oy haklarının oranı

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU'NDAN, 

2014 YILI  HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET

  

Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu’nun Olağan Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 29.05.2015 Cuma günü, saat 12:30’da, Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili madde hükümlerine göre, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı Genel Kurul’dan sonra, ana sözleşme değişikliği konusunda A grubu (İmtiyazlı) pay sahipleri ile saat 14:30'da Abdurrahmangazi Mah.Bahriye Sok.No:8 Sancaktepe-İstanbul adresinde, yapılacaktır.(*)

 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK A.Ş’den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. TTKanunu’nun  415.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Hazır Bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır Bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından MKK’nın Genel Kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibariyle sağlanan ‘’Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabileceklerdir.

 

Genel Kurul Toplantısına TTKanunu’nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden Elektronik Genel Kurul Sistemi ile bildirmek zorundadırlar. Genel Kurul Toplantısına hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS’ye kaydedilmesi zorunludur.

 

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılacaktır. Bu katılım ancak güvenli elektronik imza ile mümkündür. Bu nedenle EKGS üzerinden işlem yapmayı düşünen pay  sahipleri öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmak zorundadırlar.

 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı R.Gazete’de yayımlanan “ A.Ş’ lerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve  29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı R.Gazete’de yayımlanan” A.Ş Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün değildir.

 

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet  formu örneğini  www.reysasgyo.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameleri ekine koyacakları noterce onaylı imza sirkülerlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantısı gündemini, 2014 yılı Bilanço Kar Zarar Hesabını, Yönetim Kurulu Kar dağıtımı önerisini, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul Toplantısından 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimiz ile www.reysasgyo.com.tr  adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 

Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

            
 

(*) SPKanunu’nun 29.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

 

REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

29/05/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

 

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3. 2014 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4. 2014 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6. Denetçi’nin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin tayini,

8. Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/04/2015 tarih ve 3758 sayı ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 22/04/2015 tarih ve 431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8.maddesinin ve “Özellik Arz Eden Kararlar” başlıklı 17.maddesinin tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması,

10. 2014 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerilerin görüşülmesi ve kar dağıtımının karara bağlanması,

11. TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu ‘na göre, Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin Genel Kurul onayına sunulması,

12. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

13. 2014 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

14.Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-22.1 nolu Geri Alınan Paylar Tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

15.Şirket ortaklarının, 2014 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

16. Şirket Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması,

17. Şirket Ücretlendirme ile Bağış ve Yardım Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

18.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

19. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ( III-48.1a) Madde 33 gereği 2014 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul’a bilgi sunulması,

20. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; bu işlemlere ilişkin olarak SPKurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

21.Dilek ve Temenniler.

  

VEKALETNAME 

 

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin 29.05.2015 Cuma günü , saat 12:30’da Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sok. No:8 Sancaktepe - İstanbul adresinde yapılacak Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………….vekil tayin ediyorum.

 

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

 

1.Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında,

a.       Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b.      Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c.       Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek       ( kabul veya red ) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

 

Gündem Maddeleri

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

 

 

 

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

 

 

 

3. 2014 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,

 

 

 

4. 2014 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,

 

 

 

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

 

 

 

6. Denetçi’nin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

 

 

 

7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin tayini,

 

 

 

8. Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

 

 

 

9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/04/2015 tarih ve 3758 sayı ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 22/04/2015 tarih ve 431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8.maddesinin ve “Özellik Arz Eden Kararlar” başlıklı 17.maddesinin tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması,

 

 

 

10. 2014 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerilerin görüşülmesi ve kar dağıtımının karara bağlanması,

 

 

 

11. TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu ‘na göre, Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

12. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

 

 

 

13. 2014 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

 

 

 

14.Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-22.1 nolu Geri Alınan Paylar Tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

 

 

 

15.Şirket ortaklarının, 2014 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

 

 

 

16. Şirket Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması,

 

 

 

17. Şirket Ücretlendirme ile Bağış ve Yardım Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

 

 

 

18.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

 

 

 

19. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ( III-48.1a) Madde 33 gereği 2014 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul’a bilgi sunulması,

 

 

 

20. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; bu işlemlere ilişkin olarak SPKurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

21.Dilek ve Temenniler.

 

 

 

 

 

 

2.Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat

a.       Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b.      Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c.       Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

 

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

 

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

a) Tertip ve Serisi *                            

b) Numarası /Grubu**                                   

c) Adet - Nominal Değeri                   

ç) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı                    

d) Hamiline/Nama Yazılı Olduğu       

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam payların/oy haklarının oranı

*  Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay sahibinin  Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

29/05/2015 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması 
 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
 3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-22.1 nolu Geri Alınan Paylar Tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/04/2015 tarih ve 3758 sayı ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 22/04/2015 tarih ve 431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8.maddesinin ve “Özellik Arz Eden Kararlar” başlıklı 17.maddesinin tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması,
 5. Dilek ve öneriler.

 

 

 

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METİNLERİ

 

ESKİ METİN

YENİ METİN

 

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 8

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemiyle kurulmuştur.

 

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 -TL olup, beheri 1 -TL itibari değerde 500.000.000 adet paya bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 240.000.000 TL olup, beheri 1TL itibari değerde 240.000.000 adet paya bölünmüştür.

 

 

 

 

 

Şirketin artırılan 23.000.000 TL(yirmi üç milyon Türk Lirası) sermayenin tamamını temettüden karşılamıştır. Sermayeye ilave edilen paylar bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır.

 

Şirket’in önceki 217.000.000 TL (iki yüzonyedimilyon Türk Lirası) sermayesinin 121.016.421,91 TL’lik kısmı nakit olarak ödenmiştir. 

 

Kalan 95.983.578,09 TL; 

 

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19/b-3 ve 20. maddeleri ile 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak, Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.02.2010 tarihli 2010/49 E. ve 2010/65 Sayılı kararı uyarınca tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 01.02.2010 tarihli Bilirkişi Heyeti Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 629760 sicil numarasında kayıtlı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.’ ye ait toplam 95.983.578,09 -TL net mukayyet değerli; 

 

1-) Adana İli, Seyhan 

ilçesi, Sarı Hamzalı köyü 533 parsel sayılı 29.048,00 metrekare yüzölçümlü,

 

            2-) Bursa İli Nilüfer İlçesi, Minareli Çavuş Mahallesi 1489 ada 23 parsel sayılı 25.961,23 metrekare yüzölçümlü,

 

            3-) İstanbul İli, 

Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, Ekmekçioğlu Mevkii F22D25c4B pafta, 6650 ada, 17 parsel sayılı 18.316,57 metrekare yüzölçümlü,

 

            4-) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ömerli Mahallesi, Kurtini Mevkii, F15013B4B pafta, 111 ada, 6 parsel sayılı 7.352,00 metrekare yüzölçümlü,

 

            5-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı köyü, Eskiköy Mevkii 4 pafta, 1512 parsel sayılı 14.134,00

 metrekare yüzölçümlü,

 

            6-) İstanbul İli, Tuzla 

ilçesi, Orhanlı Mahallesi, Kavakpınarı Mevkii 4 pafta, 1850 parsel sayılı 25.053,36 metrekare yüzölçümlü,

 

            7-) Kocaeli İli, Gebze 

ilçesi, Akse köyü, G22b19a1b-1c-2a-

2d pafta, 2079 ada, 1 parsel sayılı 15.170,00 metrekare yüzölçümlü, 

 

            8-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, 

Akse köyü, G22B19A1c-2D pafta, 

2086 ada, 1 parsel sayılı 18.441,00 metrekare yüzölçümlü,

 

            9-) Düzce İli, Merkez 

ilçesi, Arapçiftliği köyü, 1 pafta, 669 parsel sayılı 20.760,00 metrekare yüzölçümlü,

 

            10-) Düzce İli, Akçakoca ilçesi, Çiçekpınar köyü, Garipler Mevkii, F26-D-19-C-3 pafta, 130 ada, 4 parsel 

sayılı 18.077,53 metrekare yüzölçümlü, 

 

            11-) Giresun İli, Tirebolu ilçesi, İstiklal Mahallesi, Takırlı Mevkii, 18 pafta, 482 parsel sayılı 15.860,00 metrekare yüzölçümlü,

 

            12-) Giresun İli, Bulancak ilçesi, Pazarsuyu köyü, Dere Kenarı Mevkii, 

1 pafta, 31 parsel sayılı 15.699,38 metrekare yüzölçümlü, 

 

            13-) Ordu İli, Merkez 

ilçesi, Uzunisa köyü, 369 parsel sayılı 16.369,00 metrekare yüzölçümlü,

 

            14-) Ordu İli, Ünye ilçesi, Yüceler köyü, Yalı Mevkii, P.58 pafta, 1328 parsel sayılı 21.497,70 

metrekare yüzölçümlü, 

 

            15-) Sakarya İli, Arifiye ilçesi, Yukarıkirezce köyü, G24C08A3A 

pafta, 2586 ada, 70 parsel sayılı 10.326,55 metrekare yüzölçümlü,

 

            16-) Sakarya İli, Karasu ilçesi,  Kuyumculu köyü, Arımiçi Mevkii, 8 pafta, 270 parsel sayılı 14.040,00 metrekare yüzölçümlü,

 

            17-) Samsun İli, Terme ilçesi, Aşağı Söğütlü köyü, Yeniyol Mevkii, F37C03C pafta, 283 parsel sayılı 16.390,00 metrekare yüzölçümlü, 

 

            18-) Samsun İli, 

Çarşamba ilçesi, Epçeli köyü, 

Köycivarı Mevkii, F37a23d pafta, 730 parsel sayılı 21.097,23 metrekare yüzölçümlü,

 

            19-) Trabzon İli, Arşin İlçesi, Fatih Mahallesi, Meydan Mevkii, G43b09a2b pafta, 112 ada, 59 parsel sayılı 9.650,35 metrekare yüzölçümlü, 

 

            20-) Adana İli, Sarıçam iİlçesi, Dağcı köyü, Dağcı Mevkii, 152b3 pafta, 156 ada, 2 parsel sayılı 23.095,00 metrekare yüzölçümlü, 

 

            21-) Ankara İli, Kazan İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 2733 ada, 11 parsel sayılı 16.939,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar Şirkete ayni sermaye olarak eklenmiştir.

 

Toplam çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 564.705,883 adet pay karşılığı 564.705,283 TL’ den; B grubu hamiline yazılı 239.435.294,117 adet pay karşılığı 239.435.294,117 TL’ den oluşmaktadır.

 

A grubu paylar nama ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.

 

 

A grubu payların, yönetim kurulu üye seçiminde aday göstermede imtiyazları vardır.

 

Halka arzdan önce Şirket paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, Şirkette pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak ayni sermaye artırımı için Genel Kurul’ da karar alınması zorunludur. Ayni sermaye artırımı işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’ nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

 

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır. 

 

 

 

 

 

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

ÖZELLiK ARZ EDEN KARARLARMADDE 17

Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Kurul’ un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

 A- Taraflar 

a. Şirket’te sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,

b. Şirket’te Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar

c. Şirket’e danışmanlık hizmeti veren şirket, (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10’dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,

d. Şirket’in iştirakleri, 

e. Şirkete işletmecilik hizmeti veren şirketler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- Özellik arz eden kararlar

a. Şirket’in portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar, 

b. Şirket’in portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar, 

c. Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar, 

d. Şirket’in paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar, 

e. Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar, 

f. Şirket’e mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, 

g. Şirket’e proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, 

h. (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin Şirket portföyüne alınmasına ilişkin kararlar, 

 

i. Şirkete işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar. 

 

 

 

Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlarda, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

 

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 8

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000-TL (Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 –TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. 

 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

 

 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 240.000.000 TL olup, beheri 1-TL itibari değerde 240.000.000 adet paya bölünmüştür ve tamamı muvaazadan ari olarak taahhüt edilip, 95.983.578,09 TL’si ayni olarak, 144.016.421,91 TL’si ise nakden ödenmiştir.

 

Şirketin artırılan 23.000.000 TL (yirmi üç milyon Türk Lirası) sermayenin tamamını temettüden karşılamıştır. Sermayeye ilave edilen paylar bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır.

 

Şirket’in önceki 217.000.000 TL  (ikiyüzonyedimilyon Türk lirası) sermayesinin 121.016.421,91 TL'lik kısmı nakit olarak ödenmiştir. 

 

Kalan 95.983.578,09 TL; 

 

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19/b-3 ve 20. maddeleri ile 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak, Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.02.2010 tarihli 2010/49 E. ve 2010/65 Sayılı kararı uyarınca tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 01.02.2010 tarihli Bilirkişi Heyeti Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 629760 sicil numarasında kayıtlı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.’ ye ait toplam 95.983.578,09 -TL net mukayyet değerli; 

 

1-) Adana İli, Seyhan 

ilçesi, Sarı Hamzalı köyü 533

 parsel sayılı 29.048,00 metrekare yüzölçümlü,

 

            2-) Bursa İli Nilüfer İlçesi, Minareli Çavuş Mahallesi 1489 ada 23 parsel sayılı 25.961,23 metrekare yüzölçümlü,

 

            3-) İstanbul İli, 

Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, Ekmekçioğlu Mevkii F22D25c4B pafta, 6650 ada, 17 parsel sayılı 18.316,57 metrekare yüzölçümlü,

 

 

            4-) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ömerli Mahallesi, Kurtini Mevkii, F15013B4B pafta, 111 ada, 6 parsel sayılı 7.352,00 metrekare yüzölçümlü,

 

            5-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı köyü, Eskiköy Mevkii 4 pafta, 1512 parsel sayılı 14.134,00 metrekare yüzölçümlü,

 

            6-) İstanbul İli, Tuzla 

ilçesi, Orhanlı Mahallesi, Kavakpınarı Mevkii 4 pafta, 1850 parsel sayılı 25.053,36 metrekare yüzölçümlü,

 

            7-) Kocaeli İli, Gebze 

ilçesi, Akse köyü, G22b19a1b-1c-2a-2d pafta, 2079 ada, 1 parsel sayılı 15.170,00 metrekare yüzölçümlü, 

 

            8-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22B19A1c-2D pafta, 2086 ada, 1 parsel sayılı 18.441,00 metrekare yüzölçümlü,

 

            9-) Düzce İli, Merkez 

ilçesi, Arapçiftliği köyü, 1 pafta, 669 parsel sayılı 20.760,00 metrekare yüzölçümlü,

 

            10-) Düzce İli, Akçakoca ilçesi, Çiçekpınar köyü, Garipler Mevkii, F26-D-19-C-3 pafta, 130 ada, 4 parsel sayılı 18.077,53 metrekare yüzölçümlü, 

 

            11-) Giresun İli, Tirebolu ilçesi, İstiklal Mahallesi, Takırlı Mevkii, 18 pafta, 482 parsel sayılı 15.860,00 metrekare yüzölçümlü,

 

            12-) Giresun İli, Bulancak ilçesi, Pazarsuyu köyü, Dere Kenarı Mevkii, 1 pafta, 31 parsel sayılı 15.699,38 metrekare yüzölçümlü, 

 

 

            13-) Ordu İli, Merkez 

ilçesi, Uzunisa köyü, 369 parsel sayılı 16.369,00 metrekare yüzölçümlü,

 

            14-) Ordu İli, Ünye ilçesi, Yüceler köyü, Yalı Mevkii, P.58 pafta, 1328 parsel sayılı 21.497,70 metrekare yüzölçümlü, 

 

            15-) Sakarya İli, Arifiye ilçesi, Yukarıkirezce köyü, G24C08A3A pafta, 2586 ada, 70 parsel sayılı 10.326,55 metrekare yüzölçümlü,

 

            16-) Sakarya İli, Karasu ilçesi,  Kuyumculu köyü, Arımiçi Mevkii, 8 pafta, 270 parsel sayılı 14.040,00 metrekare yüzölçümlü,

 

            17-) Samsun İli, Terme ilçesi, Aşağı Söğütlü köyü, Yeniyol Mevkii, F37C03C pafta, 283 parsel sayılı 16.390,00 metrekare yüzölçümlü, 

 

            18-) Samsun İli, 

Çarşamba ilçesi, Epçeli köyü, Köycivarı Mevkii, F37a23d pafta, 730 parsel sayılı 21.097,23 metrekare yüzölçümlü,

 

            

            19-) Trabzon İli, Arşin İlçesi, Fatih Mahallesi, Meydan Mevkii, G43b09a2b pafta, 112 ada, 59 parsel sayılı 9.650,35 metrekare yüzölçümlü, 

 

            20-) Adana İli, Sarıçam iİlçesi, Dağcı köyü, Dağcı Mevkii, 152b3 pafta, 156 ada, 2 parsel sayılı 23.095,00 metrekare yüzölçümlü, 

 

            21-) Ankara İli, Kazan İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 2733 ada, 11 parsel sayılı 16.939,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar Şirkete ayni sermaye olarak eklenmiştir.

 

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 564.705,883 adet pay karşılığı 564.705,883 TL’ den; B grubu hamiline yazılı 239.435.294,117 adet pay karşılığı 239.435.294,117 TL’ den oluşmaktadır.

 

A grubu paylar nama ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

 

A grubu payların, yönetim kurulu üye seçiminde aday göstermede imtiyazları vardır. 

 

Halka arzdan önce Şirket paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, Şirkette pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

 

Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

 

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır. 

 

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

ÖZELLiK ARZ EDEN KARARLAR MADDE 17

Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında olan ve (B) bendinde sayılan işlemlere ilişkin olan Yönetim Kurulu kararlarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca karar oybirliği ile alınmadığı takdirde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

 A- Taraflar

a. Şirket’te sermayenin %20 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,

b. Şirket’te Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar 

c. (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %20’den fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler, 

ç. Şirket’in iştirakleri, 

d. Şirkete işletmecilik hizmeti veren şirketler, 

e. Şirkete portföy yönetim hizmeti veren şirketler,

f. Şirkete danışmanlık hizmeti veren şirketler,

g. Şirkete inşaat hizmeti verecek müteahhit,

i. Şirketin ortak olduğu bir adi ortaklığın diğer ortakları,

j. Şirketin Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelerde yer alana ilişkili tarafları,

 

B- Özellik arz eden kararlar

a. Şirket’in portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar, 

b. Şirket’in portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar, 

c. Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar, 

ç. Şirket’in paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan yatırım kuruluşlarının belirlenmesine ilişkin kararlar, 

d. Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar, 

e. Şirket’e mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, 

f. Şirket’e proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik, işletmecilik veya portföy yönetimi verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, 

g. (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar, 

ğ. Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adi ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine ilişkin kararlar,

h. Şirket ile Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelerde yer alan ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet alımına dayanan işlemlere ilişkin kararlar,

ı. Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar. 

 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17.maddesinin üçüncü fıkrası kapsamına giren bir ilişkili taraf işleminde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumsuz oy vermesi nedeniyle oybirliğinin sağlanamamış olması halinde anılan kanun maddesi hükmü uygulanır.

 

 

 

 

  

 

 

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU'NDAN,

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

 

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 03.05.2016 Salı günü, saat 12:30’da, Abdurrahmangazi Mah.Bahriye Sok.No:8 Sancaktepe-İstanbul adresinde, yapılacaktır.(*)

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK A.Ş.’den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. TTKanunu’nun  415.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Hazır Bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır Bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından MKK’nın Genel Kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibariyle sağlanan ‘’Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına TTKanunu’nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden Elektronik Genel Kurul Sistemi ile bildirmek zorundadırlar. Genel Kurul Toplantısına hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS’ye kaydedilmesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılacaktır. Bu katılım ancak güvenli elektronik imza ile mümkündür. Bu nedenle EKGS üzerinden işlem yapmayı düşünen pay  sahipleri öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmak zorundadırlar.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı R.Gazete’de yayımlanan “ A.Ş’ lerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve  29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı R.Gazete’de yayımlanan” A.Ş Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün değildir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet  formu örneğini  www.reysasgyo.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameleri ekine koyacakları noterce onaylı imza sirkülerlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantısı gündemini, 2015 yılı Bilanço Kar Zarar Hesabını, Yönetim Kurulu Kar dağıtımı önerisini, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul Toplantısından 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimiz ile www.reysasgyo.com.tr  adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

           
(*) SPKanunu’nun 29.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

 

REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

03/05/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3. 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

4. 2015 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

5. 2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7. Bağımsız denetçilerin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

8. 2015 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,

9. TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu ‘na göre, Şirketin 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin Genel Kurul onayına sunulması,

10. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

11. 2015 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-22.1 nolu Geri Alınan Paylar Tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

13.Şirket ortaklarının, 2015 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

14. Şirket Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması,

15. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

16. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

17. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2015 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

18. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

19. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen idari para cezasının Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmemesinin onaya sunulması,

20. Dilek ve Temenniler.

VEKALETNAME

 

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 03.05.2016 Salı günü , saat 12:30’da Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sok. No:8 Sancaktepe - İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………….vekil tayin ediyorum.

 

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında,

 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek       ( kabul veya red ) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

 

 

 

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

 

 

 

3. 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

 

 

 

4. 2015 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

 

 

 

5. 2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

 

 

 

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

 

 

 

7. Bağımsız denetçilerin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

 

 

 

8. 2015 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

9. TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu ‘na göre, Şirketin 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

10. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

 

 

 

11. 2015 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

 

 

 

12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-22.1 nolu Geri Alınan Paylar Tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

 

 

 

13. Şirket ortaklarının, 2015 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

 

 

 

14. Şirket Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması,

 

 

 

15. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

 

 

 

16. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

 

 

 

17. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2015 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

18. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

19. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen idari para cezasının Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmemesinin onaya sunulması,

 

 

 

20. Dilek ve Temenniler.

 

 

 

2.Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat

 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 3. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi *                           

b) Numarası /Grubu**                                  

c) Adet - Nominal Değeri                  

ç) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı                   

d) Hamiline/Nama Yazılı Olduğu      

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam payların/oy haklarının oranı

*  Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay sahibinin  Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Adı Soyadı/
Ticaret Ünvanı

Pay Grubu

Sermaye Tutarı
(TL)

Sermaye Oranı
(%)

İmtiyaz

Borsada İşlem
Görüp Görmediği

 

A

578.823,53

0,24

Yönetim Kuruluna Aday
 Gösterme İmtiyazı

İşlem Görmüyor

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.

B

150.638.796,47

61,24

İmtiyaz Yok

İşlem Görmüyor

 

B

1.164.069,67

0,47

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Durmuş Döven

B

129.475,11

0,05

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Egemen Döven

B

7.763.400,13

3,16

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Halka Açık

B

85.725.436,09

34,85

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

TOPLAM

 

246.000.001,00

100,00

 

 

2.Şirketimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişikliklerine İlişkin Değişiklikler Hakkında Bilgi

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepleri

Dönem içerisinde pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU'NDAN

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü, saat 13:00’de, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı Genel Kurul’dan sonra, ana sözleşme değişikliği konusunda A grubu (İmtiyazlı) pay sahipleri ile saat 14:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacaktır.(*)

 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK A.Ş.’den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. TTKanunu’nun  415.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Hazır Bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır Bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından MKK’nın Genel Kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibariyle sağlanan ‘’Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına TTKanunu’nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden Elektronik Genel Kurul Sistemi ile bildirmek zorundadırlar. Genel Kurul Toplantısına hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS’ye kaydedilmesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılacaktır. Bu katılım ancak güvenli elektronik imza ile mümkündür. Bu nedenle EKGS üzerinden işlem yapmayı düşünen pay  sahipleri öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmak zorundadırlar.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı R.Gazete’de yayımlanan “ A.Ş’ lerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve  29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı R.Gazete’de yayımlanan” A.Ş Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün değildir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet  formu örneğini  www.reysasgyo.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameleri ekine koyacakları noterce onaylı imza sirkülerlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantısı gündemini, 2016 yılı Bilanço Kar Zarar Hesabını, Yönetim Kurulu Kar dağıtımı önerisini, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul Toplantısından 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimiz ile www.reysasgyo.com.tr  adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

           
(*) SPKanunu’nun 29.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

 

REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

24/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3. 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

4. 2016 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

5. 2016 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi adayının Genel Kurul onayına sunulması,

7. Bağımsız denetçilerin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13/03/2017 tarih ve 12233903-325.07-E.3279 sayı ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 27/03/2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 3.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

9. 2016 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,

10. TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu’na göre, Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Genel Kurul onayına sunulması,

11. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

12. 2016 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-22.1 nolu Geri Alınan Paylar Tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

14. Şirket ortaklarının, 2016 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

15. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

16. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

17. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2016 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

18. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

19. Dilek ve Temenniler.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

24/05/2017 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
 3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13/03/2017 tarih ve 12233903-325.07-E.3279 sayı ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 27/03/2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 3.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
 4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-22.1 nolu Geri Alınan Paylar Tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 5. Dilek ve öneriler.

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARI METNİ

 

ESKİ HALİ

 

YENİ HALİ

 

 

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde-3 Şirket'in merkezi Abdurrahmangazi Mahallesi, Bahriye Sok. No:8 Samandıra-Kartal, 34087, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmeyen şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla ve diğer kanuni yükümlülükler yerine getirilmek şartıyla yönetim kurulu kararına müsteniden yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açabilir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde-3 Şirket'in merkezi Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11, Üsküdar, 34696, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmeyen şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla ve diğer kanuni yükümlülükler yerine getirilmek şartıyla yönetim kurulu kararına müsteniden yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açabilir.

 

 

VEKALETNAME

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü, saat 13:00’de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sok. No:11 Üsküdar - İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………….vekil tayin ediyorum.

 

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

 

1.Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında,

 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek       ( kabul veya red ) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

 

Gündem Maddeleri

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

 

 

 

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

 

 

 

3. 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

 

 

 

4. 2016 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

 

 

 

5. 2016 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

 

 

 

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi adayının Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

7. Bağımsız denetçilerin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

 

 

 

8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13/03/2017 tarih ve 12233903-325.07-E.3279 sayı ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 27/03/2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 3.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

 

 

 

9. 2016 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

10. TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu’na göre, Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

11. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

 

 

 

12. 2016 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

 

 

 

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-22.1 nolu Geri Alınan Paylar Tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

 

 

 

14. Şirket ortaklarının, 2016 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

 

 

 

15. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

 

 

 

16. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

 

 

 

17. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2016 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

18. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

19. Dilek ve Temenniler.

 

 

 

 

 

2.Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat

 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 3. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

 

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi *                           

b) Numarası /Grubu**                                  

c) Adet - Nominal Değeri                  

ç) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı                   

d) Hamiline/Nama Yazılı Olduğu      

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam payların/oy haklarının oranı

*  Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay sahibinin  Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Adı Soyadı/
Ticaret Ünvanı

Pay Grubu

Sermaye Tutarı
(TL)

Sermaye Oranı
(%)

İmtiyaz

Borsada İşlem
Görüp Görmediği

 

A

578.823,53

0,24

Yönetim Kuruluna Aday
 Gösterme İmtiyazı

İşlem Görmüyor

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.

B

150.638.796,47

61,24

İmtiyaz Yok

İşlem Görmüyor

 

B

1.164.069,67

0,47

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Durmuş Döven

B

129.475,11

0,05

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Egemen Döven

B

13.943.526,25

5,67

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Halka Açık

B

79.545.309,97

32,34

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

TOPLAM

 

246.000.001,00

100,00

 

 

 

2.Şirketimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişikliklerine İlişkin Değişiklikler Hakkında Bilgi

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepleri

Dönem içerisinde pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

4.Olağan Genel Kurul gündeminde Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin “Şirket Merkez ve Şubeleri” başlıklı 3.maddesinde tadil bulunmaktadır.

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU'NDAN

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 04 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 13:00’de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacaktır.(*)

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK A.Ş.’den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. TTKanunu’nun  415.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Hazır Bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır Bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından MKK’nın Genel Kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibariyle sağlanan ‘’Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına TTKanunu’nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden Elektronik Genel Kurul Sistemi ile bildirmek zorundadırlar. Genel Kurul Toplantısına hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS’ye kaydedilmesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılacaktır. Bu katılım ancak güvenli elektronik imza ile mümkündür. Bu nedenle EKGS üzerinden işlem yapmayı düşünen pay  sahipleri öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmak zorundadırlar.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı R.Gazete’de yayımlanan “ A.Ş’ lerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve  29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı R.Gazete’de yayımlanan” A.Ş Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün değildir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet  formu örneğini  www.reysasgyo.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameleri ekine koyacakları noterce onaylı imza sirkülerlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantısı gündemini, 2017 yılı Bilanço Kar Zarar Hesabını, Yönetim Kurulu Kar dağıtımı önerisini, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul Toplantısından 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimiz ile www.reysasgyo.com.tr  adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

          
(*) SPKanunu’nun 29.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

 

REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

04/05/2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3. 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

4. 2017 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

5. 2017 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi adayının Genel Kurul onayına sunulması,

7. Bağımsız Denetim Şirketinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

8. 2017 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,

9. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

10. TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu’na göre, Şirketin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Genel Kurul onayına sunulması,

11. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

12. 2017 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

13. Şirket ortaklarının, 2017 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

14. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

15. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

16. Yönetim Kurulu’nca revize edilen Bilgilendirme Politikası’nın onaya sunulması,

17. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2017 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

18. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

19. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen idari para cezasının Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmemesinin onaya sunulması,

20. Dilek ve Temenniler.

 

VEKALETNAME

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 04 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 13:00’de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sok. No:11 Üsküdar - İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………….vekil tayin ediyorum.

 

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

 

1.Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında,

 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek       ( kabul veya red ) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

 

Gündem Maddeleri

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

 

 

 

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

 

 

 

3. 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

 

 

 

4. 2017 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

 

 

 

5. 2017 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

 

 

 

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi adayının Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

7. Bağımsız Denetim Şirketinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

 

 

 

8. 2017 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

9. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

 

 

 

10. TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu’na göre, Şirketin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

11. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

 

 

 

12. 2017 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

 

 

 

13. Şirket ortaklarının, 2017 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

 

 

 

14. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

 

 

 

15. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

 

 

 

16. Yönetim Kurulu’nca revize edilen Bilgilendirme Politikası’nın onaya sunulması,

 

 

 

17. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2017 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

18. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

19. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen idari para cezasının Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmemesinin onaya sunulması,

 

 

 

20. Dilek ve Temenniler.

 

 

 

 

2.Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat

 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 3. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

 

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

 

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi *                           

b) Numarası /Grubu**                                  

c) Adet - Nominal Değeri                  

ç) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı                   

d) Hamiline/Nama Yazılı Olduğu      

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam payların/oy haklarının oranı

 

*  Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 

 

 

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay sahibinin  Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Adı Soyadı/
Ticaret Ünvanı

Pay Grubu

Sermaye Tutarı
(TL)

Sermaye Oranı
(%)

İmtiyaz

Borsada İşlem
Görüp Görmediği

 

A

578.823,53

0,24

Yönetim Kuruluna Aday
 Gösterme İmtiyazı

İşlem Görmüyor

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.

B

150.638.796,47

61,24

İmtiyaz Yok

İşlem Görmüyor

 

B

1.164.069,67

0,47

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Durmuş Döven

B

129.475,11

0,05

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Egemen Döven

B

14.139.530,59

5,75

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Halka Açık

B

79.349.305,63

32,26

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

TOPLAM

 

246.000.001,00

100,00

 

 

2.Şirketimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişikliklerine İlişkin Değişiklikler Hakkında Bilgi

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepleri

Dönem içerisinde pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

4.Olağan Genel Kurul gündeminde Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Yoktur.

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU'NDAN

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Nisan 2019 Çarşamba günü, saat 13:00’de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacaktır.(*)

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK A.Ş.’den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. TTKanunu’nun  415.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Hazır Bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır Bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından MKK’nın Genel Kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibariyle sağlanan ‘’Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına TTKanunu’nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden Elektronik Genel Kurul Sistemi ile bildirmek zorundadırlar. Genel Kurul Toplantısına hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS’ye kaydedilmesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılacaktır. Bu katılım ancak güvenli elektronik imza ile mümkündür. Bu nedenle EKGS üzerinden işlem yapmayı düşünen pay  sahipleri öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmak zorundadırlar.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı R.Gazete’de yayımlanan “ A.Ş’ lerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve  29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı R.Gazete’de yayımlanan” A.Ş Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün değildir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet  formu örneğini  www.reysasgyo.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameleri ekine koyacakları noterce onaylı imza sirkülerlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantısı gündemini, 2018 yılı Bilanço Kar Zarar Hesabını, Yönetim Kurulu Kar dağıtımı önerisini, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul Toplantısından 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimiz ile www.reysasgyo.com.tr  adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

          
(*) SPKanunu’nun 29.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

 

REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

17/04/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3. 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

4. 2018 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

5. 2018 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7. Bağımsız Denetim Şirketinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

8. 2018 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,

9. TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu’na göre, Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Genel Kurul onayına sunulması,

10. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

11. 2018 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

12. Şirket ortaklarının, 2018 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

13. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

15. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2018 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

16. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

17. Dilek ve Temenniler.

 

 

 

 

 

 

VEKALETNAME

 

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 17 Nisan 2019 Çarşamba günü, saat 13:00’de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sok. No:11 Üsküdar - İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………….vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında,

 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek       ( kabul veya red ) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

 

 

 

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

 

 

 

3. 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

 

 

 

4. 2018 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

 

 

 

5. 2018 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

 

 

 

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

 

 

 

7. Bağımsız Denetim Şirketinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

 

 

 

8. 2018 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

9. TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu’na göre, Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

10. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

 

 

 

11. 2018 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

 

 

 

12. Şirket ortaklarının, 2018 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

 

 

 

13. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

 

 

 

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

 

 

 

15. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2018 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

16. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

17. Dilek ve Temenniler.

 

 

 

 

2.Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat

 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 3. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi *                           

b) Numarası /Grubu**                                  

c) Adet - Nominal Değeri                  

ç) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı                   

d) Hamiline/Nama Yazılı Olduğu      

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam payların/oy haklarının oranı

*  Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay sahibinin  Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Adı Soyadı/
Ticaret Ünvanı

Pay Grubu

Sermaye Tutarı
(TL)

Sermaye Oranı
(%)

İmtiyaz

Borsada İşlem
Görüp Görmediği

 

A

578.823,53

0,24

Yönetim Kuruluna Aday
 Gösterme İmtiyazı

İşlem Görmüyor

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.

B

150.638.796,47

61,24

İmtiyaz Yok

İşlem Görmüyor

 

B

1.164.069,67

0,47

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Durmuş Döven

B

129.475,11

0,05

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Egemen Döven

B

14.139.530,59

5,75

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Halka Açık

B

79.349.305,63

32,26

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

TOPLAM

 

246.000.001,00

100,00

 

 

 

2.Şirketimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişikliklerine İlişkin Değişiklikler Hakkında Bilgi

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepleri

Dönem içerisinde pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

4.Olağan Genel Kurul gündeminde Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Yoktur.

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU'NDAN

21 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

 

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü, saat 10:30’da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacaktır.(*)

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK A.Ş.’den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. TTKanunu’nun  415.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Hazır Bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır Bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından MKK’nın Genel Kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibariyle sağlanan ‘’Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına TTKanunu’nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden Elektronik Genel Kurul Sistemi ile bildirmek zorundadırlar. Genel Kurul Toplantısına hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS’ye kaydedilmesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılacaktır. Bu katılım ancak güvenli elektronik imza ile mümkündür. Bu nedenle EKGS üzerinden işlem yapmayı düşünen pay sahipleri öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmak zorundadırlar.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı R.Gazete’de yayımlanan “ A.Ş’ lerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve  29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı R.Gazete’de yayımlanan” A.Ş Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün değildir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet  formu örneğini  www.reysasgyo.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameleri ekine koyacakları noterce onaylı imza sirkülerlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantısı gündemini, 2018 yılı Bilanço Kar Zarar Hesabını, Yönetim Kurulu Kar dağıtımı önerisini, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul Toplantısından 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimiz ile www.reysasgyo.com.tr  adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

    
(*) SPKanunu’nun 29.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

 

REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

21/08/2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3. Dönem içinde atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayının Genel Kurul onayına sunulması,

4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18/07/2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilen denetim şirketimiz Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. yerine, TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu’na göre, şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Genel Kurul onayına sunulması,

5. Dilek ve Temenniler.

 

VEKALETNAME

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü, saat 10:30’da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sok. No:11 Üsküdar - İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………….vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında,

 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek       ( kabul veya red ) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

 

 

 

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

 

 

 

3. Dönem içinde atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayının Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18/07/2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilen denetim şirketimiz Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. yerine, TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu’na göre, şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

5. Dilek ve Temenniler.

 

 

 

 

2.Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat

 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 3. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

 

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

 

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi *                           

b) Numarası /Grubu**                                  

c) Adet - Nominal Değeri                  

ç) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı                   

d) Hamiline/Nama Yazılı Olduğu      

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam payların/oy haklarının oranı

 

*  Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay sahibinin  Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Adı Soyadı/
Ticaret Ünvanı

Pay Grubu

Sermaye Tutarı
(TL)

Sermaye Oranı
(%)

İmtiyaz

Borsada İşlem
Görüp Görmediği

 

A

578.823,53

0,24

Yönetim Kuruluna Aday
 Gösterme İmtiyazı

İşlem Görmüyor

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.

B

150.638.796,47

61,24

İmtiyaz Yok

İşlem Görmüyor

 

B

1.164.069,67

0,47

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Durmuş Döven

B

129.475,11

0,05

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Egemen Döven

B

14.761.216,59

6,00

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Halka Açık

B

78.727.619,63

32,00

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

TOPLAM

 

246.000.001,00

100,00

 

 

 

2.Şirketimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişikliklerine İlişkin Değişiklikler Hakkında Bilgi

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepleri

Dönem içerisinde pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

4.Olağanüstü Genel Kurul gündeminde Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Yoktur.

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU'NDAN

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Haziran 2020 Çarşamba günü, saat 12:00’de, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı Genel Kurul’dan sonra, ana sözleşme değişikliği konusunda A grubu (İmtiyazlı) pay sahipleri ile saat 13:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacaktır.(*)

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK A.Ş.’den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. TTKanunu’nun  415.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Hazır Bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır Bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından MKK’nın Genel Kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibariyle sağlanan ‘’Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına TTKanunu’nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden Elektronik Genel Kurul Sistemi ile bildirmek zorundadırlar. Genel Kurul Toplantısına hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS’ye kaydedilmesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılacaktır. Bu katılım ancak güvenli elektronik imza ile mümkündür. Bu nedenle EKGS üzerinden işlem yapmayı düşünen pay  sahipleri öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmak zorundadırlar.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı R.Gazete’de yayımlanan “ A.Ş’ lerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve  29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı R.Gazete’de yayımlanan” A.Ş Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün değildir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet  formu örneğini  www.reysasgyo.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameleri ekine koyacakları noterce onaylı imza sirkülerlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantısı gündemini, 2019 yılı Bilanço Kar Zarar Hesabını, Yönetim Kurulu Kar dağıtımı önerisini, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul Toplantısından 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimiz ile www.reysasgyo.com.tr  adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

           
(*) SPKanunu’nun 29.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

 

REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

24/06/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3. 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

4. 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

5. 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7. Bağımsız Denetim Şirketinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12/12/2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı’nın 30/12/2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

9. 2019 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,

10. TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu’na göre, Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Genel Kurul onayına sunulması,

11. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

12. 2019 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

13. Şirket ortaklarının, 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

14. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

15. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

16. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2019 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

17. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

18. Dilek ve Temenniler.

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

24/06/2020 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12/12/2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı’nın 30/12/2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

4. Dilek ve öneriler.

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME GEREKÇELİ TADİL METNİ

 

       ESKİ METİN                                YENİ METİN

 

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 8

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000-TL (Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 –TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 246.000.001 TL olup, beheri 1-TL itibari değerde 246.000.001 adet paya bölünmüştür ve tamamı muvaazadan ari olarak taahhüt edilip, 95.983.578,09 TL’si ayni olarak, 150.016.422,91 TL’si ise nakden ödenmiştir. Şirketin artırılan 6.000.001 TL (altı milyon bir Türk Lirası) sermayenin tamamını temettüden karşılamıştır. Sermayeye ilave edilen paylar bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır. Şirket’in önceki 240.000.000 TL (ikiyüzkırkmilyon Türk lirası) sermayesinin 144.016.421,91 TL'lik kısmı nakit olarak ödenmiştir.

Kalan 95.983.578,09 TL;

 

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19/b-3 ve 20. maddeleri ile 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak, Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.02.2010 tarihli 2010/49 E. ve 2010/65 Sayılı kararı uyarınca tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 01.02.2010 tarihli Bilirkişi Heyeti Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 629760 sicil numarasında kayıtlı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.’ ye ait toplam 95.983.578,09 -TL net mukayyet değerli;

 

1-) Adana İli, Seyhan ilçesi, Sarı Hamzalı köyü 533 parsel sayılı 29.048,00 metrekare yüzölçümlü,

2-) Bursa İli Nilüfer İlçesi, Minareli Çavuş Mahallesi 1489 ada 23 parsel sayılı 25.961,23 metrekare yüzölçümlü,

3-) İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, Ekmekçioğlu Mevkii F22D25c4B pafta, 6650 ada, 17 parsel sayılı 18.316,57 metrekare yüzölçümlü,

4-) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ömerli Mahallesi, Kurtini Mevkii, F15013B4B pafta, 111 ada,6 parsel sayılı 7.352,00 metrekare yüzölçümlü,

5-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı köyü, Eskiköy Mevkii 4 pafta, 1512 parsel sayılı 14.134,00 metrekare yüzölçümlü,

6-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı Mahallesi, Kavakpınarı Mevkii 4 pafta, 1850 parsel sayılı 25.053,36 metrekare yüzölçümlü,

7-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22b19a1b-1c-2a-2d pafta, 2079 ada, 1 parsel sayılı 15.170,00 metrekare yüzölçümlü,

8-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22B19A1c-2D pafta, 2086 ada, 1 parsel sayılı 18.441,00 metrekare yüzölçümlü,

9-) Düzce İli, Merkez ilçesi, Arapçiftliği köyü, 1 pafta, 669 parsel sayılı 20.760,00 metrekare yüzölçümlü,

10-) Düzce İli, Akçakoca ilçesi, Çiçekpınar köyü, Garipler Mevkii, F26-D-19-C-3 pafta, 130 ada, 4 parsel sayılı 18.077,53 metrekare yüzölçümlü,

11-) Giresun İli, Tirebolu ilçesi, İstiklal Mahallesi, Takırlı Mevkii, 18 pafta, 482 parsel sayılı 15.860,00 metrekare yüzölçümlü,

12-) Giresun İli, Bulancak ilçesi, Pazarsuyu köyü, Dere Kenarı Mevkii, 1 pafta, 31 parsel sayılı 15.699,38 metrekare yüzölçümlü,

13-) Ordu İli, Merkez ilçesi, Uzunisa köyü, 369 parsel sayılı 16.369,00 metrekare yüzölçümlü,

14-) Ordu İli, Ünye ilçesi, Yüceler köyü, Yalı Mevkii, P.58 pafta, 1328 parsel sayılı 21.497,70metrekare yüzölçümlü,

15-) Sakarya İli, Arifiye ilçesi, Yukarıkirezce köyü, G24C08A3A pafta, 2586 ada, 70 parsel sayılı 10.326,55 metrekare yüzölçümlü,

16-) Sakarya İli, Karasu ilçesi, Kuyumculu köyü, Arımiçi Mevkii, 8 pafta, 270 parsel sayılı 14.040,00 metrekare yüzölçümlü,

17-) Samsun İli, Terme ilçesi, Aşağı Söğütlü köyü, Yeniyol Mevkii, F37C03C pafta, 283 parsel sayılı 16.390,00 metrekare yüzölçümlü,

18-) Samsun İli, Çarşamba ilçesi, Epçeli köyü, Köycivarı Mevkii, F37a23d pafta, 730 parsel sayılı 21.097,23 metrekare yüzölçümlü,

19-) Trabzon İli, Arşin İlçesi, Fatih Mahallesi, Meydan Mevkii, G43b09a2b pafta, 112 ada, 59 parsel sayılı 9.650,35 metrekare yüzölçümlü,

20-) Adana İli, Sarıçam iİlçesi, Dağcı köyü, Dağcı Mevkii, 152b3 pafta, 156 ada, 2 parsel sayılı 23.095,00 metrekare yüzölçümlü,

21-) Ankara İli, Kazan İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 2733 ada, 11 parsel sayılı 16.939,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar Şirkete ayni sermaye olarak eklenmiştir.

 

Toplam çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 578.823,426 adet pay karşılığı 578.823,426 TL’ den; B grubu hamiline yazılı 245.421.177,574 adet pay karşılığı 245.421.177,574 TL’ den oluşmaktadır. A grubu paylar nama ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. A grubu payların, yönetim kurulu üye seçiminde aday göstermede imtiyazları vardır. Halka arzdan önce Şirket paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, Şirkette pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak ayni sermaye artırımı için Genel Kurul’ da karar alınması zorunludur. Ayni sermaye artırımı işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 8

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000-TL (Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 –TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 246.000.001 TL olup, beheri 1-TL itibari değerde 246.000.001 adet paya bölünmüştür ve tamamı muvaazadan ari olarak taahhüt edilip, 95.983.578,09 TL’si ayni olarak, 150.016.422,91 TL’si ise nakden ödenmiştir. Şirketin artırılan 6.000.001 TL (altı milyon bir Türk Lirası) sermayenin tamamını temettüden karşılamıştır. Sermayeye ilave edilen paylar bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır. Şirket’in önceki 240.000.000 TL (ikiyüzkırkmilyon Türk lirası) sermayesinin 144.016.421,91 TL'lik kısmı nakit olarak ödenmiştir.

Kalan 95.983.578,09 TL;

 

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19/b-3 ve 20. maddeleri ile 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak, Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.02.2010 tarihli 2010/49 E. ve 2010/65 Sayılı kararı uyarınca tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 01.02.2010 tarihli Bilirkişi Heyeti Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 629760 sicil numarasında kayıtlı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.’ ye ait toplam 95.983.578,09 -TL net mukayyet değerli;

 

1-) Adana İli, Seyhan ilçesi, Sarı Hamzalı köyü 533 parsel sayılı 29.048,00 metrekare yüzölçümlü,

2-) Bursa İli Nilüfer İlçesi, Minareli Çavuş Mahallesi 1489 ada 23 parsel sayılı 25.961,23 metrekare yüzölçümlü,

3-) İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, Ekmekçioğlu Mevkii F22D25c4B pafta, 6650 ada, 17 parsel sayılı 18.316,57 metrekare yüzölçümlü,

4-) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ömerli Mahallesi, Kurtini Mevkii, F15013B4B pafta, 111 ada,6 parsel sayılı 7.352,00 metrekare yüzölçümlü,

5-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı köyü, Eskiköy Mevkii 4 pafta, 1512 parsel sayılı 14.134,00 metrekare yüzölçümlü,

6-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı Mahallesi, Kavakpınarı Mevkii 4 pafta, 1850 parsel sayılı 25.053,36 metrekare yüzölçümlü,

7-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22b19a1b-1c-2a-2d pafta, 2079 ada, 1 parsel sayılı 15.170,00 metrekare yüzölçümlü,

8-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22B19A1c-2D pafta, 2086 ada, 1 parsel sayılı 18.441,00 metrekare yüzölçümlü,

9-) Düzce İli, Merkez ilçesi, Arapçiftliği köyü, 1 pafta, 669 parsel sayılı 20.760,00 metrekare yüzölçümlü,

10-) Düzce İli, Akçakoca ilçesi, Çiçekpınar köyü, Garipler Mevkii, F26-D-19-C-3 pafta, 130 ada, 4 parsel sayılı 18.077,53 metrekare yüzölçümlü,

11-) Giresun İli, Tirebolu ilçesi, İstiklal Mahallesi, Takırlı Mevkii, 18 pafta, 482 parsel sayılı 15.860,00 metrekare yüzölçümlü,

12-) Giresun İli, Bulancak ilçesi, Pazarsuyu köyü, Dere Kenarı Mevkii, 1 pafta, 31 parsel sayılı 15.699,38 metrekare yüzölçümlü,

13-) Ordu İli, Merkez ilçesi, Uzunisa köyü, 369 parsel sayılı 16.369,00 metrekare yüzölçümlü,

14-) Ordu İli, Ünye ilçesi, Yüceler köyü, Yalı Mevkii, P.58 pafta, 1328 parsel sayılı 21.497,70metrekare yüzölçümlü,

15-) Sakarya İli, Arifiye ilçesi, Yukarıkirezce köyü, G24C08A3A pafta, 2586 ada, 70 parsel sayılı 10.326,55 metrekare yüzölçümlü,

16-) Sakarya İli, Karasu ilçesi, Kuyumculu köyü, Arımiçi Mevkii, 8 pafta, 270 parsel sayılı 14.040,00 metrekare yüzölçümlü,

17-) Samsun İli, Terme ilçesi, Aşağı Söğütlü köyü, Yeniyol Mevkii, F37C03C pafta, 283 parsel sayılı 16.390,00 metrekare yüzölçümlü,

18-) Samsun İli, Çarşamba ilçesi, Epçeli köyü, Köycivarı Mevkii, F37a23d pafta, 730 parsel sayılı 21.097,23 metrekare yüzölçümlü,

19-) Trabzon İli, Arşin İlçesi, Fatih Mahallesi, Meydan Mevkii, G43b09a2b pafta, 112 ada, 59 parsel sayılı 9.650,35 metrekare yüzölçümlü,

20-) Adana İli, Sarıçam iİlçesi, Dağcı köyü, Dağcı Mevkii, 152b3 pafta, 156 ada, 2 parsel sayılı 23.095,00 metrekare yüzölçümlü,

21-) Ankara İli, Kazan İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 2733 ada, 11 parsel sayılı 16.939,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar Şirkete ayni sermaye olarak eklenmiştir.

 

Toplam çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 578.823,426 adet pay karşılığı 578.823,426 TL’ den; B grubu hamiline yazılı 245.421.177,574 adet pay karşılığı 245.421.177,574 TL’ den oluşmaktadır. A grubu paylar nama ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. A grubu payların, yönetim kurulu üye seçiminde aday göstermede imtiyazları vardır. Halka arzdan önce Şirket paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, Şirkette pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak ayni sermaye artırımı için Genel Kurul’ da karar alınması zorunludur. Ayni sermaye artırımı işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

METİN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

 

Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Güncellenmesi Sebebi İle

 

 

 

 

VEKALETNAME

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 24 Haziran 2020 Çarşamba günü, saat 12:00’de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sok. No:11 Üsküdar - İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………….vekil tayin ediyorum.

 

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

 

1.Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında,

 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek       ( kabul veya red ) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

 

Gündem Maddeleri

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

 

 

 

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

 

 

 

3. 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

 

 

 

4. 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

 

 

 

5. 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

 

 

 

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

 

 

 

7. Bağımsız Denetim Şirketinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

 

 

 

8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12/12/2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı’nın 30/12/2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

 

 

 

9. 2019 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

10. TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu’na göre, Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

11. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

 

 

 

12. 2019 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

 

 

 

13. Şirket ortaklarının, 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

 

 

 

14. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

 

 

 

15. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

 

 

 

16. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2019 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

17. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

18. Dilek ve Temenniler.

 

 

 

 

2.Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat

 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 3. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

 

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

 

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi *                           

b) Numarası /Grubu**                                  

c) Adet - Nominal Değeri                  

ç) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı                   

d) Hamiline/Nama Yazılı Olduğu      

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam payların/oy haklarının oranı

 

*  Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay sahibinin  Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Adı Soyadı/
Ticaret Ünvanı

Pay Grubu

Sermaye Tutarı
(TL)

Sermaye Oranı
(%)

İmtiyaz

Borsada İşlem
Görüp Görmediği

 

A

578.823,53

0,24

Yönetim Kuruluna Aday
 Gösterme İmtiyazı

İşlem Görmüyor

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.

B

150.638.796,47

61,24

İmtiyaz Yok

İşlem Görmüyor

 

B

1.164.069,67

0,47

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Durmuş Döven

B

229.475,11

0,09

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Egemen Döven

B

17.671.216,59

7,18

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Halka Açık

B

75.717.619,63

30,78

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

TOPLAM

 

246.000.001,00

100,00

 

 

 

2.Şirketimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişikliklerine İlişkin Değişiklikler Hakkında Bilgi

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepleri

Dönem içerisinde pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

4.Olağan Genel Kurul gündeminde Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12/12/2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı’nın 30/12/2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8.maddesinin tadili Genel Kurul Gündeminde yer almaktadır.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU'NDAN

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Mayıs 2021 Salı, saat 11:30’da, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı Genel Kurul’dan sonra, ana sözleşme değişikliği konusunda A grubu (İmtiyazlı) pay sahipleri ile saat 12:45'de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacaktır.(*)

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK A.Ş.’den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. TTKanunu’nun  415.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Hazır Bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır Bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından MKK’nın Genel Kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibariyle sağlanan ‘’Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına TTKanunu’nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden Elektronik Genel Kurul Sistemi ile bildirmek zorundadırlar. Genel Kurul Toplantısına hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS’ye kaydedilmesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılacaktır. Bu katılım ancak güvenli elektronik imza ile mümkündür. Bu nedenle EKGS üzerinden işlem yapmayı düşünen pay  sahipleri öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmak zorundadırlar.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı R.Gazete’de yayımlanan “ A.Ş’ lerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve  29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı R.Gazete’de yayımlanan” A.Ş Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün değildir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet  formu örneğini  www.reysasgyo.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameleri ekine koyacakları noterce onaylı imza sirkülerlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantısı gündemini, 2020 yılı Bilanço Kar Zarar Hesabını, Yönetim Kurulu Kar dağıtımı önerisini, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul Toplantısından 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimiz ile www.reysasgyo.com.tr  adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

         
(*) SPKanunu’nun 29.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

 

REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

25/05/2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3. 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

4. 2020 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

5. 2020 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi adayının Genel Kurul onayına sunulması,

7. Bağımsız Denetim Şirketinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04/02/2021 tarih ve E-12233903-340.08-1304 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı’nın 19/02/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061638749 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

9. 2020 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,

10.Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

11. TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu’na göre, Şirketin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Genel Kurul onayına sunulması,

12. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

13. 2020 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

14. Şirket ortaklarının, 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

15. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

16. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

17. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2020 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

18. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

19. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen idari para cezasının Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmemesinin onaya sunulması,

20. Dilek ve Temenniler.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

25/05/2021 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04/02/2021 tarih ve E-12233903-340.08-1304 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı’nın 19/02/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061638749 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

 1. Dilek ve öneriler.

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME GEREKÇELİ TADİL METNİ

 

ESKİ METİN                                                                        YENİ METİN

 

SERMAYE VE PAYLAR

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 8

MADDE 8

 

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000-TL (Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 –TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.000.000.000-TL (Birmilyar) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 –TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür.

 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 246.000.001 TL olup, beheri 1-TL itibari değerde 246.000.001 adet paya bölünmüştür ve tamamı muvaazadan ari olarak taahhüt edilip, 95.983.578,09 TL’si ayni olarak, 150.016.422,91 TL’si ise nakden ödenmiştir. Şirketin artırılan 6.000.001 TL (altı milyon bir Türk Lirası) sermayenin tamamını temettüden karşılamıştır. Sermayeye ilave edilen paylar bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır. Şirket’in önceki 240.000.000 TL (ikiyüzkırkmilyon Türk lirası) sermayesinin 144.016.421,91 TL'lik kısmı nakit olarak ödenmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 246.000.001 TL olup, beheri 1-TL itibari değerde 246.000.001 adet paya bölünmüştür ve tamamı muvaazadan ari olarak taahhüt edilip, 95.983.578,09 TL’si ayni olarak, 150.016.422,91 TL’si ise nakden ödenmiştir. Şirketin artırılan 6.000.001 TL (altı milyon bir Türk Lirası) sermayenin tamamını temettüden karşılamıştır. Sermayeye ilave edilen paylar bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır. Şirket’in önceki 240.000.000 TL (ikiyüzkırkmilyon Türk lirası) sermayesinin 144.016.421,91 TL'lik kısmı nakit olarak ödenmiştir.

Kalan 95.983.578,09 TL;

Kalan 95.983.578,09 TL;

 

 

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19/b-3 ve 20. maddeleri ile 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak, Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.02.2010 tarihli 2010/49 E. ve 2010/65 Sayılı kararı uyarınca tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 01.02.2010 tarihli Bilirkişi Heyeti Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 629760 sicil numarasında kayıtlı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.’ ye ait toplam 95.983.578,09 -TL net mukayyet değerli;

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19/b-3 ve 20. maddeleri ile 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak, Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.02.2010 tarihli 2010/49 E. ve 2010/65 Sayılı kararı uyarınca tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 01.02.2010 tarihli Bilirkişi Heyeti Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 629760 sicil numarasında kayıtlı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.’ ye ait toplam 95.983.578,09 -TL net mukayyet değerli;

 

 

1-) Adana İli, Seyhan ilçesi, Sarı Hamzalı köyü 533 parsel sayılı 29.048,00 metrekare yüzölçümlü,

1-) Adana İli, Seyhan ilçesi, Sarı Hamzalı köyü 533 parsel sayılı 29.048,00 metrekare yüzölçümlü,

2-) Bursa İli Nilüfer İlçesi, Minareli Çavuş Mahallesi 1489 ada 23 parsel sayılı 25.961,23 metrekare yüzölçümlü,

2-) Bursa İli Nilüfer İlçesi, Minareli Çavuş Mahallesi 1489 ada 23 parsel sayılı 25.961,23 metrekare yüzölçümlü,

3-) İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, Ekmekçioğlu Mevkii F22D25c4B pafta, 6650 ada, 17 parsel sayılı 18.316,57 metrekare yüzölçümlü,

3-) İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, Ekmekçioğlu Mevkii F22D25c4B pafta, 6650 ada, 17 parsel sayılı 18.316,57 metrekare yüzölçümlü,

4-) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ömerli Mahallesi, Kurtini Mevkii, F15013B4B pafta, 111 ada,6 parsel sayılı 7.352,00 metrekare yüzölçümlü,

4-) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ömerli Mahallesi, Kurtini Mevkii, F15013B4B pafta, 111 ada,6 parsel sayılı 7.352,00 metrekare yüzölçümlü,

5-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı köyü, Eskiköy Mevkii 4 pafta, 1512 parsel sayılı 14.134,00 metrekare yüzölçümlü,

5-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı köyü, Eskiköy Mevkii 4 pafta, 1512 parsel sayılı 14.134,00 metrekare yüzölçümlü,

6-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı Mahallesi, Kavakpınarı Mevkii 4 pafta, 1850 parsel sayılı 25.053,36 metrekare yüzölçümlü,

6-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı Mahallesi, Kavakpınarı Mevkii 4 pafta, 1850 parsel sayılı 25.053,36 metrekare yüzölçümlü,

7-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22b19a1b-1c-2a-2d pafta, 2079 ada, 1 parsel sayılı 15.170,00 metrekare yüzölçümlü,

7-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22b19a1b-1c-2a-2d pafta, 2079 ada, 1 parsel sayılı 15.170,00 metrekare yüzölçümlü,

8-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22B19A1c-2D pafta, 2086 ada, 1 parsel sayılı 18.441,00 metrekare yüzölçümlü,

8-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22B19A1c-2D pafta, 2086 ada, 1 parsel sayılı 18.441,00 metrekare yüzölçümlü,

9-) Düzce İli, Merkez ilçesi, Arapçiftliği köyü, 1 pafta, 669 parsel sayılı 20.760,00 metrekare yüzölçümlü,

9-) Düzce İli, Merkez ilçesi, Arapçiftliği köyü, 1 pafta, 669 parsel sayılı 20.760,00 metrekare yüzölçümlü,

10-) Düzce İli, Akçakoca ilçesi, Çiçekpınar köyü, Garipler Mevkii, F26-D-19-C-3 pafta, 130 ada, 4 parsel sayılı 18.077,53 metrekare yüzölçümlü,

10-) Düzce İli, Akçakoca ilçesi, Çiçekpınar köyü, Garipler Mevkii, F26-D-19-C-3 pafta, 130 ada, 4 parsel sayılı 18.077,53 metrekare yüzölçümlü,

11-) Giresun İli, Tirebolu ilçesi, İstiklal Mahallesi, Takırlı Mevkii, 18 pafta, 482 parsel sayılı 15.860,00 metrekare yüzölçümlü,

11-) Giresun İli, Tirebolu ilçesi, İstiklal Mahallesi, Takırlı Mevkii, 18 pafta, 482 parsel sayılı 15.860,00 metrekare yüzölçümlü,

12-) Giresun İli, Bulancak ilçesi, Pazarsuyu köyü, Dere Kenarı Mevkii, 1 pafta, 31 parsel sayılı 15.699,38 metrekare yüzölçümlü,

12-) Giresun İli, Bulancak ilçesi, Pazarsuyu köyü, Dere Kenarı Mevkii, 1 pafta, 31 parsel sayılı 15.699,38 metrekare yüzölçümlü,

13-) Ordu İli, Merkez ilçesi, Uzunisa köyü, 369 parsel sayılı 16.369,00 metrekare yüzölçümlü,

13-) Ordu İli, Merkez ilçesi, Uzunisa köyü, 369 parsel sayılı 16.369,00 metrekare yüzölçümlü,

14-) Ordu İli, Ünye ilçesi, Yüceler köyü, Yalı Mevkii, P.58 pafta, 1328 parsel sayılı 21.497,70metrekare yüzölçümlü,

14-) Ordu İli, Ünye ilçesi, Yüceler köyü, Yalı Mevkii, P.58 pafta, 1328 parsel sayılı 21.497,70metrekare yüzölçümlü,

15-) Sakarya İli, Arifiye ilçesi, Yukarıkirezce köyü, G24C08A3A pafta, 2586 ada, 70 parsel sayılı 10.326,55 metrekare yüzölçümlü,

15-) Sakarya İli, Arifiye ilçesi, Yukarıkirezce köyü, G24C08A3A pafta, 2586 ada, 70 parsel sayılı 10.326,55 metrekare yüzölçümlü,

16-) Sakarya İli, Karasu ilçesi, Kuyumculu köyü, Arımiçi Mevkii, 8 pafta, 270 parsel sayılı 14.040,00 metrekare yüzölçümlü,

16-) Sakarya İli, Karasu ilçesi, Kuyumculu köyü, Arımiçi Mevkii, 8 pafta, 270 parsel sayılı 14.040,00 metrekare yüzölçümlü,

17-) Samsun İli, Terme ilçesi, Aşağı Söğütlü köyü, Yeniyol Mevkii, F37C03C pafta, 283 parsel sayılı 16.390,00 metrekare yüzölçümlü,

17-) Samsun İli, Terme ilçesi, Aşağı Söğütlü köyü, Yeniyol Mevkii, F37C03C pafta, 283 parsel sayılı 16.390,00 metrekare yüzölçümlü,

18-) Samsun İli, Çarşamba ilçesi, Epçeli köyü, Köycivarı Mevkii, F37a23d pafta, 730 parsel sayılı 21.097,23 metrekare yüzölçümlü,

18-) Samsun İli, Çarşamba ilçesi, Epçeli köyü, Köycivarı Mevkii, F37a23d pafta, 730 parsel sayılı 21.097,23 metrekare yüzölçümlü,

19-) Trabzon İli, Arşin İlçesi, Fatih Mahallesi, Meydan Mevkii, G43b09a2b pafta, 112 ada, 59 parsel sayılı 9.650,35 metrekare yüzölçümlü,

19-) Trabzon İli, Arşin İlçesi, Fatih Mahallesi, Meydan Mevkii, G43b09a2b pafta, 112 ada, 59 parsel sayılı 9.650,35 metrekare yüzölçümlü,

20-) Adana İli, Sarıçam iİlçesi, Dağcı köyü, Dağcı Mevkii, 152b3 pafta, 156 ada, 2 parsel sayılı 23.095,00 metrekare yüzölçümlü,

20-) Adana İli, Sarıçam iİlçesi, Dağcı köyü, Dağcı Mevkii, 152b3 pafta, 156 ada, 2 parsel sayılı 23.095,00 metrekare yüzölçümlü,

21-) Ankara İli, Kazan İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 2733 ada, 11 parsel sayılı 16.939,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar Şirkete ayni sermaye olarak eklenmiştir.

21-) Ankara İli, Kazan İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 2733 ada, 11 parsel sayılı 16.939,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar Şirkete ayni sermaye olarak eklenmiştir.

 

 

Toplam çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 578.823,426 adet pay karşılığı 578.823,426 TL’ den; B grubu hamiline yazılı 245.421.177,574 adet pay karşılığı 245.421.177,574 TL’ den oluşmaktadır. A grubu paylar nama ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. A grubu payların, yönetim kurulu üye seçiminde aday göstermede imtiyazları vardır. Halka arzdan önce Şirket paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, Şirkette pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Toplam çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 578.823,532 adet pay karşılığı 578.823,532 TL’ den; B grubu hamiline yazılı 245.421.177,468 adet pay karşılığı 245.421.177,468 TL’ den oluşmaktadır. A grubu paylar nama ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. A grubu payların, yönetim kurulu üye seçiminde aday göstermede imtiyazları vardır. Halka arzdan önce Şirket paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, Şirkette pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

 

 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak ayni sermaye artırımı için Genel Kurul’ da karar alınması zorunludur. Ayni sermaye artırımı işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak ayni sermaye artırımı için Genel Kurul’ da karar alınması zorunludur. Ayni sermaye artırımı işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

VEKALETNAME

 

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 25 Mayıs 2021 Salı günü, saat 11:30’da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sok. No:11 Üsküdar - İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………….vekil tayin ediyorum.

 

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

 

1.Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında,

 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek       ( kabul veya red ) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

 

Gündem Maddeleri

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

 

 

 

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

 

 

 

3. 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

 

 

 

4. 2020 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

 

 

 

5. 2020 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

 

 

 

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi adayının Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

7. Bağımsız Denetim Şirketinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

 

 

 

8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04/02/2021 tarih ve E-12233903-340.08-1304 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı’nın 19/02/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061638749 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

 

 

 

9. 2020 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

10. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

 

 

 

11. TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu’na göre, Şirketin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

12. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

 

 

 

13. 2020 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

 

 

 

14. Şirket ortaklarının, 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

 

 

 

15. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

 

 

 

16. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

 

 

 

17. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2020 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

18. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

19. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen idari para cezasının Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmemesinin onaya sunulması,

 

 

 

20. Dilek ve Temenniler.

 

 

 

 

 

2.Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat

 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 3. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

 

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

 

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi *                           

b) Numarası /Grubu**                                  

c) Adet - Nominal Değeri                  

ç) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı                   

d) Hamiline/Nama Yazılı Olduğu      

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam payların/oy haklarının oranı

 

*  Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay sahibinin  Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Adı Soyadı/
Ticaret Ünvanı

Pay Grubu

Sermaye Tutarı
(TL)

Sermaye Oranı
(%)

İmtiyaz

Borsada İşlem
Görüp Görmediği

 

A

578.823,53

0,24

Yönetim Kuruluna Aday
 Gösterme İmtiyazı

İşlem Görmüyor

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.

B

150.638.796,47

61,24

İmtiyaz Yok

İşlem Görmüyor

 

B

1.164.069,67

0,47

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Durmuş Döven

B

229.475,11

0,09

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Egemen Döven

B

17.771.216,59

7,22

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Halka Açık

B

75.617.619,63

30,74

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

TOPLAM

 

246.000.001,00

100,00

 

 

 

2.Şirketimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişikliklerine İlişkin Değişiklikler Hakkında Bilgi

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepleri

Dönem içerisinde pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

4.Olağan Genel Kurul gündeminde Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12/12/2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı’nın 30/12/2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8.maddesinin tadili Genel Kurul Gündeminde yer almaktadır.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU'NDAN

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2022 Salı, saat 11:45’de, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacaktır.(*)

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK A.Ş.’den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. TTKanunu’nun  415.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Hazır Bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır Bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından MKK’nın Genel Kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibariyle sağlanan ‘’Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına TTKanunu’nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden Elektronik Genel Kurul Sistemi ile bildirmek zorundadırlar. Genel Kurul Toplantısına hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS’ye kaydedilmesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılacaktır. Bu katılım ancak güvenli elektronik imza ile mümkündür. Bu nedenle EKGS üzerinden işlem yapmayı düşünen pay  sahipleri öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmak zorundadırlar.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı R.Gazete’de yayımlanan “ A.Ş’ lerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve  29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı R.Gazete’de yayımlanan” A.Ş Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün değildir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet  formu örneğini  www.reysasgyo.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameleri ekine koyacakları noterce onaylı imza sirkülerlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantısı gündemini, 2021 yılı Bilanço Kar Zarar Hesabını, Yönetim Kurulu Kar dağıtımı önerisini, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul Toplantısından 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimiz ile www.reysasgyo.com.tr  adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6698 sayılı Kanun kapsamında işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi edinmek için www.reysasgyo.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

           

(*) SPKanunu’nun 29.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

 

REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

29/03/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

 

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3. 2021 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

4. 2021 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

5. 2021 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7. Bağımsız Denetim Şirketinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

8. 2021 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,

9. TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu’na göre, Şirketin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul onayına sunulması,

10. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

11. 2021 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

12. Şirket ortaklarının, 2021 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

13. 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

15. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2021 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

16. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

17. Dilek ve Temenniler.

 

VEKALETNAME

 

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 29 Mart 2022 Salı, saat 11:45’de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sok. No:11 Üsküdar - İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………….vekil tayin ediyorum.

 

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

 

1.Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında,

 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek       ( kabul veya red ) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

 

Gündem Maddeleri

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

 

 

 

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

 

 

 

3. 2021 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

 

 

 

4. 2021 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

 

 

 

5. 2021 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

 

 

 

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

 

 

 

7. Bağımsız Denetim Şirketinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

 

 

 

8. 2021 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

9. TTKanunu Madde 398’e ve SPKanunu’na göre, Şirketin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul onayına sunulması,

 

 

 

10. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

 

 

 

11. 2021 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

 

 

 

12. Şirket ortaklarının, 2021 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

 

 

 

13. 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

 

 

 

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

 

 

 

15. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2021 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

16. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

17. Dilek ve Temenniler.

 

 

 

 

 

2.Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat

 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 3. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

 

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

 

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi *                           

b) Numarası /Grubu**                                  

c) Adet - Nominal Değeri                  

ç) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı                   

d) Hamiline/Nama Yazılı Olduğu      

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam payların/oy haklarının oranı

 

*  Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay sahibinin  Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ile Mersis Numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Adı Soyadı/
Ticaret Ünvanı

Pay Grubu

Sermaye Tutarı
(TL)

Sermaye Oranı
(%)

İmtiyaz

Borsada İşlem
Görüp Görmediği

 

A

1.176.470,64

0,24

Yönetim Kuruluna Aday
 Gösterme İmtiyazı

İşlem Görmüyor

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.

B

306.176.490,29

61,24

İmtiyaz Yok

İşlem Görmüyor

 

B

2.366.020,12

0,47

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Durmuş Döven

B

229.475,11

0,05

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Egemen Döven

B

40.010.212,49

8,00

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

Halka Açık

B

150.041.331,35

30,01

İmtiyaz Yok

İşlem Görüyor

TOPLAM

 

500.000.000,00

100,00

 

 

 

2.Şirketimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişikliklerine İlişkin Değişiklikler Hakkında Bilgi

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepleri

Dönem içerisinde pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

4.Olağan Genel Kurul gündeminde Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Yoktur.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

26 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

Şirketimiz 2022 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2023 Çarşamba Günü saat 10:00’da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirketimizin merkez adresinden veya www.reysasgyo.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri bu doğrultuda, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II.30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları de yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (https://egk.mkk.com.tr/egkweb/), Şirketimizin www.reysasgyo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 216 564 20 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2022 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren bir yıl süreyle Şirket Merkezi'nde, www.reysasgyo.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.reysasgyo.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.reysasgyo.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan “Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Kamuoyuna ve Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi

:

Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

Ticaret Sicil No

:

İstanbul / 676891

Mersis No

:

0735-0641-8170-0013

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

26 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi,

2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6. 2022 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,

7. Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin” 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,

8. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi

9. Yönetim Kurulu Üyelerine 2023 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11. Şirket'in 2022 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9 ve 10’ncu maddeleri gereği 2022 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15. Dilek ve Görüşler

 

VEKALETNAME

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

 

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 10:00’da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan …………………………………………………………vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin[1];

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No,Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

 1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil, aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi,

 

 

 

2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

 

 

 

3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

 

 

 

4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

 

 

 

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

 

 

 

6. 2022 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,

 

 

 

7. Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin” 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,

 

 

 

8. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi

 

 

 

9. Yönetim Kurulu Üyelerine 2023 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması

 

 

 

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

 

 

 

11. Şirket'in 2022 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

 

 

 

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

 

 

 

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9 ve 10’ncu maddeleri gereği 2022 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi

 

 

 

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

 

 

 

15. Dilek ve Görüşler

 

 

 

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:[2]

b) Numarası/Grubu[3]:

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu[4]:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

 

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI[5]:

TC KİMLİK NO./VERGİ NO./

TİCARET SİCİLİ ve NO./ MERSİS NO. :

ADRESİ :

 

İMZASI :

 

 

[1] Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

[2] Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

[3] Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir

[4] Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

[5] Yabancı uyruklu pay sahipleri için bu kısımdaki bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 676891 (Mersis No: 0735-0641-8170-0013)

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

17 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

 

Şirketimiz 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2024 Çarşamba Günü saat 10:30’da, ana sözleşme değişikliği konusunda A grubu pay sahipleri ile saat 11:30’ da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde yapılacaktır.(*)

 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirketimizin merkez adresinden veya www.reysasgyo.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri bu doğrultuda, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II.30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları de yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (https://egk.mkk.com.tr/egkweb/), Şirketimizin www.reysasgyo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 216 564 20 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

 

Şirketimizin 2022 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren bir yıl süreyle Şirket Merkezi'nde, www.reysasgyo.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.reysasgyo.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.reysasgyo.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan “Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

 

(*)Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

 

Kamuoyuna ve Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU

 

 

 

Şirket Adresi              : Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

Ticaret Sicil No           : İstanbul / 676891

 

Mersis No                   : 0735-0641-8170-0013

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

17 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II No:17.1 Sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”ne İstinaden Görev Süresi Dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi

 

 1.  

 

 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

 

 1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/11/2023 tarih ve E-12233903-340.08-44940 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı’nın 27/11/2023 tarih veE-50035491-431.02-00091341766 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan ŞirketEsasSözleşmesi’nin“SermayevePaylar”başlıklı8.maddesinintadiliningörüşülmesiveonaylanması,

 

 1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı doğrultusunda; ihtiyaç duyulması halinde pay geri alım programına başlanması için Yönetim Kurulu’nun yetkili olduğu hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

.

 1. Şirket'in 2023 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

 

 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

VEKALETNAME

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

 

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10:30’da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar - İstanbul / Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte  bulunmaya  ve  gerekli  belgeleri  imzalamaya  yetkili  olmak  üzere  aşağıda detaylı  tanıtılan

…………………………………………………………vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

 

Vekilin1;

 

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No,Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

 

 •  

 

 1.  
 •  
 •  
 •  

 

Talimatlar:

 

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

 

Gündem Maddeleri

Kabul

Red

Muhalefet

Şerhi

1.    Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi,

 

 

 

2.    Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

 

 

 

3.    2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

 

 

 

4.    2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi

ve onaylanması,

 

 

 

5.    Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

 

 

 

6.    2022 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,

 

 

 

7.    Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi

 

 

 

8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II No:17.1 Sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”ne İstinaden Görev Süresi Dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi

 

 

 

9.    Yönetim Kurulu Üyelerine 2023 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması

 

 

 

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince

Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

 

 

 

11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/11/2023 tarih ve E-12233903-340.08- 44940 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı’nın 27/11/2023 tarih ve E-50035491- 431.02-00091341766 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8.maddesinin tadilinin

görüşülmesi ve onaylanması,

 

 

 

 

 

 

12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı doğrultusunda; ihtiyaç duyulması halinde pay geri alım programına

başlanması için Yönetim Kurulu’nun yetkili olduğu hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

13. Şirket'in 2023 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

 

 

 

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay

sahiplerine bilgi verilmesi,

 

 

 

15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin

9 ve 10’ncu maddeleri gereği 2023 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi

 

 

 

16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2023 yılı

içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

 

 

 

17. Dilek ve Görüşler

 

 

 

 

 1.  
 •  
 •  
 •  

 

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

 

 •  

 

 1.  

 

 •  
 •  
 •  

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

 •  
 •  

 

 1.  

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI5: TC KİMLİK NO./VERGİ NO./

TİCARET SİCİLİ ve NO./ MERSİS NO. : ADRESİ :

 

İMZASI

 

 

1 Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

2 Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

3 Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir

4 Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

5 Yabancı uyruklu pay sahipleri için bu kısımdaki bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Firma veya Kişisel Bilgiler