Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi

Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi

REYSAŞ   GYO   A.Ş.   2011   Yılı   Kâr   Dağıtım   Tablosu   (TL)

1.  Ödenmiş/Çıkarılmış  Sermaye

170.000.000,00

2.  Toplam  Yasal  Yedek  Akçe  (Yasal  Kayıtlara  Göre)

561.490,23

Esas  sözleşme  uyarınca  kar  dağıtımda  imtiyaz  var  ise  söz  konusu  imtiyaza  ilişkin  bilgi

YOKTUR

 

SPK’ya  Göre

Yasal  Kayıtlara  (YK)  Göre

3.

Dönem  Kârı

23.172.170,00

23.269.812,72

4.

Ödenecek  Vergiler  (  -  )

(0,00)

(0,00)

5.

Net  Dönem  Kârı  (  =  )

23.172.170,00

23.269.812,72

6.

Geçmiş  Yıllar  Zararları  (  -  )

0

0

7.

Birinci  Tertip  Yasal  Yedek  (  -  )  TTK  466

1.163.490,64

1.163.490,64

8.

NET  DAĞITILABĐLĐR  DÖNEM  KÂRI  (=)

22.008.679,36

22.106.322,08

9.

Yıl  içinde  yapılan  bağışlar  (  +  )

0,00

 

10.

Birinci  temettüün  hesaplanacağı  bağışlar

eklenmiş  net  dağıtılabilir  dönem  kârı

 

22.008.679,36

 

11.

Ortaklara  Birinci  Temettü

 

 

-Nakit

0

 

-Bedelsiz

20.000.000,00

 

-  Toplam

20.000.000,00

 

12.

Đmtiyazlı  Hisse  Senedi  Sahiplerine  Dağıtılan

Temettü

 

0

 

13.

Yönetim  kurulu  üyelerine,  çalışanlara  vb.'e

temettü

 

0

 

14.

Đntifa  Senedi  Sahiplerine  Dağıtılan  Temettü

0

 

15.

Ortaklara  Đkinci  Temettü

0

 

16.

Đkinci  Tertip  Yasal  Yedek  Akçe

 

1.150.000,00

 

17.

Statü  Yedekleri

0

 

18.

Özel  Yedekler

0

 

19.

OLAĞANÜSTÜ  YEDEK

 

 

20.

Dağıtılması  Öngörülen  Diğer  Kaynaklar

-       Geçmiş  Yıl  Kârı

-       Olağanüstü  Yedekler

-       Kanun  ve  Esas  Sözleşme  Uyarınca

Dağıtılabilir  Diğer  Yedekler

0

0

 

(*)  Đştirak  kavramı,  ana  ortalığın  iştirak,  bağlı  ortaklık  ve  müşterek  yönetime  tabi  ortaklıklarını  da  içerecek  şekilde  kullanılmıştır.

 

DAĞITILAN  KÂR  PAYI  ORANI  HAKKINDA  BĐLGĐ

PAY  BAŞINA  TEMETTÜ  BĐLGĐLERĐ

 

 

GRUBU

TOPLAM  TEMETTÜ

TUTARI  (TL)

1  TL  NOMĐNAL  DEĞERLĐ

HĐSSEYE  ĐSABET  EDEN

TEMETTÜ

TUTARI

(TL)

ORAN

(%)

BRÜT

A

47.058,82

0,117647

11,76

B

19.952.941,18

0,117647

11,76

C

0

0

0

TOPLAM

20.000.000,00

 

 

NET

A

47.058,82

0,117647

11,76

B

19.952.941,18

0,117647

11,76

C

0

0

0

TOPLAM

20.000.000,00

 

 

DAĞITILAN  KÂR  PAYININ  BAĞIŞLAR  EKLENMIŞ  NET  DAĞITILABILIR  DÖNEM  KÂRINA  ORANI

ORTAKLARA

DAĞITILAN

KÂR  PAYI

TUTARI  (TL)

ORTAKLARA  DAĞITILAN  KÂR  PAYININ  BAĞIŞLAR  EKLENMIŞ  NET

DAĞITILABILIR  DÖNEM  KÂRINA  ORANI  (%)

20.000.000,00

90,8732

KÂR  DAĞITIM  TABLOSU  HAZIRLAMA  KILAVUZU

 

*  12,  13,  14,  15,  16  ve  21’inci  maddelerde  belirtilen  dağıtılması  öngörülen  temettü  tutarının

tamamı,  ancak  yasal  kayıtlarda  mevcut  net  dağıtılabilir  kârdan  veya  diğer  kaynaklardan

karşılanabildiği  sürece  dağıtılabilecektir.  Bir  başka  deyişle,  dağıtılacak  temettü  tutarında  üst

sınır,  yasal  kayıtlarda  yer  alan  ilgili  kâr  dağıtım  kaynaklarının  dağıtılabilir  tutarıdır.

 

 

1.Ödenmiş/Çıkarılmış  Sermaye:  Bu  alana  şirketin  ödenmiş/çıkarılmış  sermayesi  yazılacaktır.

 

2.Toplam  Yasal  Yedek  Akçe:  Bu  alana  son  yıllık  finansal  tablo  dönemi  itibariyle  yasal  kayıtlarda

bulunan  yasal  yedek  akçe  tutarı  yazılacaktır.

 

3.Dönem  Kârı:  Bu  alanlara,  Sermaye  Piyasası  Kurulu  (SPK)’na  göre  solo  finansal  tablo  hazırlayan

şirketlerin  vergi  öncesi  solo  dönem  kârı  rakamını,  konsolide  finansal  tablo  hazırlayan  şirketlerin  ise

vergi  öncesi  konsolide  kâr  rakamını  yazmaları  gerekmektedir.  Ayrıca,  yasal  kayıtlara  göre

hazırlanan  finansal  tablolarda  yer  alan  vergi  öncesi  dönem  kârları  da  “Yasal  Kayıtlara  (YK)  Göre”

alanına  yazılacaktır.

 

4.Ödenecek  Vergiler:  SPK’ya  göre  olan  kısımda,  SPK’ya  göre  hazırlanan  gelir  tablosundaki

“vergiler”  tutarı;  yasal  kayıtlara  göre  olan  kısımda  ise  yasal  kayıtlardaki  “vergiler”  tutarı

yazılacaktır.

 

5.Net  Dönem  Kârı:  SPK’ya  göre  olan  kısımda,  SPK’ya  göre  dönem  kârından  (solo  finansal  tablo

hazırlayanlar  için  solo  kâr,  konsolide  finansal  tablo  hazırlayanlar  için  konsolide  kâr)  SPK’ya  göre

ödenecek  vergilerin  düşülmesi  suretiyle  bulunan  tutardır.  Yasal  Kayıtlara  göre  olan  kısımda,  yasal

kayıtlara  göre  dönem  kârından  yasal  kayıtlara  göre  ödenecek  vergilerin  düşülmesi  suretiyle  bulunan

tutardır.

 

6.Geçmiş  Yıllar  Zararları:  SPK’ya  göre  olan  kısımda  SPK’ya  göre  geçmiş  yıllar  zararları,  yasal

kayıtlara  göre  olan  kısımda,  yasal  kayıtlara  göre  geçmiş  yıllar  zararları  yazılacaktır.

 

7.Birinci  Tertip  Yasal  Yedek:  Birinci  tertip  yasal  yedek  akçenin  matrahı,  yasal  kayıtlarda  yer  alan

net  dönem  kârı  (vergi  sonrası  kâr)’ndan,  varsa  yasal  kayıtlara  göre  geçmiş  yıl  zararlarının  düşülmesi

suretiyle  bulunan  tutardır.  Birinci  tertip  yasal  yedek  akçe,  Türk  Ticaret  Kanunu(TTK)’nun  466’ncı

maddesi  çerçevesinde,  bu  matrahın  %5’i  alınarak  hesaplanır.  Buna  göre  hesaplamalar  aşağıdaki

formüller  yardımıyla  yapılabilecektir:

 

I.  Tertip  Yasal  Yedek  Akçe  Matrahı  =  Yasal  Kayıtlara  göre  Net  Dönem  Kârı    Yasal  Kayıtlara

göre  Geçmiş  Yıl  Zararları

 

I.  Tertip  Yasal  Yedek  Akçe  (I.Tertip  YYA)  =  I.  Tertip  Yasal  Yedek  Akçe  Matrahı  *  %5

 

TTK’nun  466’ncı  maddesi  uyarınca,  ödenmiş/çıkarılmış  sermayenin  beşte  birini  buluncaya  kadar

Birinci  Tertip  Yasal  Yedek  Akçe  ayrılması  zorunludur.  Burada  anılan  Birinci  Tertip  Yasal  Yedek

Akçe  tavanının  belirlenmesinde  nominal  (ödenmiş/çıkarılmış)  sermaye  rakamının  kullanılması

gerekmektedir.

 

8.Konsolidasyona  Dâhil  Đştirakin  Dağıtım  Kararı  Alınmamış  Dağıtılabilir  Kâr  Tutarı:

Konsolide  finansal  tablo  hazırlamayan  işletmelerin  bu  alanı  dikkate  almalarına  gerek  yoktur.

Konsolide  finansal  tablolarda  yer  alan  kâr  içinde  görünen;  bağlı  ortaklık,  müşterek  yönetime  tabi

teşebbüs  ve  iştiraklerden  ana  ortaklığın  konsolide  finansal  tablolarına  intikal  eden,  ancak  genel

kurullarınca  kâr  dağıtımı  kararı  alınmamış  olanların  dağıtılabilir kâr tutarlarının,  bu  alana  bir  indirim

kalemi  olarak  yazılması  gerekmektedir.  Bu  tutar  hesaplanırken,  iştirak  oranları  dikkate  alınarak,

sadece  iştirakin  ana  ortaklığın  finansal  tablolarına  yansıyan  kâr  tutarının  dikkate  alınması

gerekmektedir.

 

9.Net  Dağıtılabilir  Dönem  Kârı:                    Net  dağıtılabilir  dönem  kârına,  net  dönem  kârından,  (varsa)

geçmiş  yıl  zararlarının1  ve  birinci  tertip  yasal  yedek  akçenin  düşülmesinden  sonra  kalan  tutardan,

konsolide  finansal  tablo  hazırlayan  şirketler  için  “konsolidasyona  dahil  iştirakin  dağıtım  kararı

alınmamış  dağıtılabilir  kâr  tutarı”nın  da  düşülmesi  suretiyle  ulaşılır.  Net  dağıtılabilir  dönem  kârı

üzerinden  SPK'ca  belirlenen  oran  ve  miktarda  birinci  temettü  ayrılır2  ve  dağıtılır.  Ancak,  yıl  içinde

bağış  yapıldı  ise  bağış  tutarı  net  dağıtılabilir  dönem  kârına  eklendikten  sonra  birinci  temettü

hesaplanır.

 

5520  sayılı  Kurumlar  Vergisi  Kanunu’nun  5/e  maddesi  uyarınca,  kurumların  en  az  iki  tam  yıl

süreyle  aktiflerinde  yer  alan  taşınmazlar  ve  iştirak  hisseleri  ile  aynı  süreyle  sahip  oldukları  kurucu

senetleri,  intifa  senetleri  ve  rüçhan  haklarının  satışından  doğan  kazançlarının  özel  bir  fon  hesabında

tutulmasına  karar  verilen  kısmın,  kar  dağıtım  tarihi  itibariyle  sermayeye  ilavesine  ilişkin  kararın

bulunmaması  halinde,  kar  dağıtımında  bir  indirim  kalemi  olarak  dikkate  alınması  mümkün  değildir.

 

10.  Yıl  Đçinde  Yapılan  Bağışlar:  Yıl  içinde  şirket  tarafından  yapılan  bağışların  toplam  tutarı  bu

alana  yazılır.

 

11.  Birinci  Temettüün  Hesaplanacağı  Bağışlar  Eklenmiş  Net  Dağıtılabilir  Dönem  Kârı:  Yıl

içinde  bağış  yapıldı  ise  bağış  tutarı  net  dağıtılabilir  dönem  kârına  eklendikten  sonra  SPK’ca

belirlenen  oran  üzerinden  birinci  temettü  hesaplanır.  Burada  bağış  tutarının  net  dağıtılabilir  dönem

kârına  eklenmesi  işleminde  amaç,  bağış  yapılan  tutarın  net  dağıtılabilir  dönem  kârını  azaltıcı  ve

dolayısıyla  birinci  temettü  tutarını  azaltıcı  etkinin  giderilmesidir.  Ayrıca,  genel  kurul  toplantısında

yıl  içinde  yapılan  bağışlar  hakkında  ortaklara  bilgi  verilmesi  gerekmektedir.

 

12.  Ortaklara  Birinci  Temettü:  Bağışlar  eklenmiş  net  dağıtılabilir  dönem  kârı  üzerinden  SPK’ca

belirlenen  oran  dikkate  alınarak  adi  (imtiyazsız)  pay  sahiplerine  dağıtılacak  birinci  temettü

hesaplanır.  Bu  durumda;

 

Birinci  Temettü=  (Net  Dönem  Kârı  -  Geçmiş  Yıl  Zararları  -  I.  Tertip  YYA-  Konsolidasyona

Dahil  Đştirakin  Dağıtım  Kararı  Alınmamış  Dağıtılabilir  Kar  Tutarı  +  Yıl  Đçinde  Yapılan

Bağışlar)  *  SPK’ca  Belirlenen  Kâr  Dağıtım  Oranı3

 

formülüne  göre  hesaplanmalıdır.  Bu  işlem  sonucu  bulunan  tutar,  9  numaralı  bölümde  yasal  kayıtlara

göre  net  dağıtılabilir  dönem  kârı  tutarı  ile  mukayese  edilmelidir  (Bknz.  Örnek  Kâr  Dağıtım  Tablosu).

 

SPK  düzenlemelerine  göre  bulunan  net  dağıtılabilir  kâr  üzerinden,  SPK’nın  asgari  kâr  dağıtım

zorunluluğuna  ilişkin  düzenlemeleri  uyarınca  hesaplanan  tutarın  tamamı,  yasal  kayıtlarda  yer  alan

net  dağıtılabilir  kârdan  (9  nolu  yasal  kayıt  bölümü)  karşılanabildiği  sürece,  Sermaye  Piyasası

Mevzuatı  uyarınca  hazırlanan  finansal  tablolara  göre  bulunan  net  dağıtılabilir  kâr  üzerinden  yine

 

 

1 Geçmiş  yıl  zararları,  ilgili  mevzuat  çerçevesinde  geçmiş  yıl  finansal  tablolarında  yer  alan  zararlar  ile  enflasyon

muhasebesi  uygulaması  ve/veya  uygulanan  muhasebe  politikalarında  yapılan  değişiklikler  nedeniyle  geçmiş

yılda/yıllarda  ortaya  çıkan  zararları  ifade  etmektedir.  Bu  kapsamda,  hesaplamada  finansal  tablolarda  yer  alan  geçmiş  yıl

zararları  kaleminin  kullanılması  gerekmektedir.

2 13.11.2001  tarihli  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Kurulumuzun  Seri:IV,  No:27  Tebliği  hükümleri  uygulanır.  Temettü

dağıtımı  ortaklıklarca,  hesap  dönemini  izleyen  5'inci  ayın  sonuna  kadar  tamamlanmak  zorundadır.  Temettü  dağıtımına

ilişkin  bilgiler,  bu  işlemlerin  tamamlanmasından  itibaren  1  ay  içerisinde  Kurula  ulaştırılır.  Şirketlerin  2007  yılı  karından

yapacakları  temettü  dağıtımlarına  ilişkin  olarak,  temettüün  tamamı  nakden  dağıtılacaksa  temettüün  hesap  dönemini

izleyen  beşinci  ayın  sonuna  kadar  dağıtımının  tamamlanması,  temettü  pay  olarak  dağıtılacaksa,  bu  nedenle  ihraç  edilecek

payların  Kurulca  kayda  alınması  için  hesap  dönemini  izleyen  beşinci  ayın  sonuna  kadar  Kurula  başvuruda  bulunulması

ve  pay  dağıtımının  hesap  dönemini  izleyen  altıncı  ayın  sonuna  kadar  tamamlanması  gerekmektedir.

3 Payları  Borsa’da  işlem  gören  şirketler  için  Kurulumuzun  Seri:IV,  No:27  Tebliğinin  5.  maddesi,  payları  Borsa’da  işlem

görmeyen  şirketler  için  anılan  Tebliğin  4.  maddesinde  oran  belirtilmiş  olmakla  birlikte,  Sermaye  Piyasası  Kurulu  bu

oranı  her  yıl  itibariyle  belirleyerek  kamuya  duyurmaktadır.  2007  yılı  için  bu  oran  %20  olarak  belirlenmiş  olup,  ayrıca

SPK  düzenlemeleri  çerçevesinde  belirlenecek  birinci  temettü  tutarının  mevcut  ödenmiş/çıkarılmış  sermayelerinin

%5’inden  az  olması  durumunda  söz  konusu  tutar  dağıtılmadan  ortaklık  bünyesinde  bırakılabilecektir.

SPK  tarafından  belirlenen  oranda  birinci  temettü  dağıtılır.  Bulunan  tutarın  tamamı  yasal  kayıtlarda

yer  alan  net  dağıtılabilir  kârdan  karşılanamıyorsa,  yasal  kayıtlarda  mevcut  olan  kısım  birinci  temettü

olarak  dağıtılmak  zorundadır.

 

Hesaplamalar  sonucunda  bulunan  birinci  temettü  tutarının  ne  kadarının  nakit,  ne  kadarının  ise  hisse

senedi  olarak  dağıtılacağı  yine  bu  bölümde  belirtilecektir.

 

Yasa  hükmü  ile  ayrılması  gereken  yedek  akçeler  ayrılmadıkça,  esas  sözleşmede  pay  sahipleri  için

belirlenen  birinci  temettü  nakden  ve/veya  hisse  senedi  biçiminde  dağıtılmadıkça;  başka  yedek  akçe

ayrılmasına,  ertesi  yıla  kâr  aktarılmasına  ve  temettü  dağıtımında  imtiyazlı  pay  sahiplerine,  katılma,

kurucu  ve  adi  intifa  senedi  sahiplerine,  yönetim  kurulu  üyeleri  ile  memur,  müstahdem  ve  işçilere,

çeşitli  amaçlarla  kurulmuş  olan  vakıflara  ve  bu  gibi  kişi  ve/veya  kurumlara  kâr  payı  dağıtılmasına

karar  verilemez.

 

13.  Đmtiyazlı  Hisse  Senedi  Sahiplerine  Dağıtılan  Temettü:  Temettü  dağıtımında  imtiyaz,

dağıtılabilir  kârın,  birinci  temettü  dağıtıldıktan  sonraki  kısmı  için  tanınabilir.  Esas  sözleşme

hükmüne  dayanılarak  genel  kurul  kararı  ile  imtiyazlı  pay  sahiplerine  dağıtılması  öngörülen/karar

verilen  tutar  bu  alana  yazılır.

 

14.  Yönetim  Kurulu  Üyelerine,  Çalışanlara  vb.'e  Temettü:  Esas  sözleşme  hükmüne  dayanılarak

genel  kurul  kararı  ile  yönetim  kurulu  üyelerine,  çalışanlara  vb.'e  dağıtılması  öngörülen/karar  verilen

tutar  bu  alana  yazılır.

 

15.  Đntifa  Senedi  Sahiplerine  Dağıtılan  Temettü:  Şirket’in  katılma,  kurucu  ve  adi  intifa  senedi

bulunması  durumunda  esas  sözleşme  uyarınca  bu  paylara  dağıtılması  öngörülen/kararlaştırılan  tutar

bu  alana  yazılır.

 

16.  Ortaklara  Đkinci  Temettü:  Esas  sözleşmeyle  ya  da  genel  kurul  kararı  ile  ortaklara  dağıtılması

öngörülen/karar  verilen  ikinci  temettü  tutarı  bu  alana  yazılır.

 

17.  Đkinci  Tertip  Yasal  Yedek  Akçe:  Đkinci  tertip  yasal  yedek  akçe  matrahı,  pay  sahipleriyle  kâra

iştirak  eden  diğer  kimselere  dağıtılacak  tüm  kâr  payı  tutarlarının  toplamından  (birinci  ve  ikinci

temettü,  yönetim  kurulu  ve  imtiyazlılara  temettü  ve  diğer  kaynaklardan  dağıtım),  Şirket’in

ödenmiş/çıkarılmış  sermayesinin  %5’i  düşüldükten  sonra  bulunan  tutardır.  Bu  matrahın  onda  biri,

ikinci  tertip  yasal  yedek  akçe  olarak  hesaplanıp  ayrılır4.  TTK  466’ncı  maddesinde  yer  alan  ödenmiş

sermayenin  beşte  birine  ilişkin  üst  sınır  sadece  birinci  tertip  yasal  yedek  akçe  için  geçerli  olup,  söz

konusu  yasal  haddin  aşıldığı  durumda  dahi  ikinci  tertip  yasal  yedek  akçe  ayrılmaya  devam

edilecektir.

 

Öte  yandan,  net  dağıtılabilir  dönem  kârının  tamamının  temettü  olarak  dağıtılmasına  karar  verilmesi

durumunda,  sadece  bu  durumla  sınırlı  olmak  üzere;  ikinci  tertip  yasal  yedek  akçe  net  dağıtılabilir

dönem  kârından  ödenmiş/çıkarılmış  sermayesinin  %5’i  düşüldükten  sonra  bulunan  tutarın  (1/11)’i

oranında  ayrılır.  Aksi  takdirde,  ikinci  tertip  yasal  yedek  akçenin  hesaplanmasında  17’inci  maddenin

ilk  paragrafı  uygulanır.

 

 

18.  Statü  Yedekleri:  Esas  sözleşme  ile  yıl  içinde  ayrılması  öngörülen  yedek  akçe  tutarı  bu  alana

yazılır.

 

19.  Özel  Yedekler:  Yıl  içinde  ayrılması  öngörülen  diğer  yedek  tutarları  bu  alana  yazılır.

 

20.  Olağanüstü  Yedek:  Bu  alana  net  dönem  kârından  geçmiş  yıl  zararları,  birinci  tertip  yasal  yedek

akçe,  birinci  temettü,  imtiyazlı  paylara  temettü,  yönetim  kurulu  üyelerine,  çalışanlara  vb.'e  temettü,

 

 

4 Holdingler  bu  hükümden  muaftır  (TTK  md.466/f4).  Kar  payının  sermayeye  ilavesi  suretiyle  dağıtılması  durumunda  söz

konusu  kar  payları  üzerinden  ikinci  tertip  yasal  yedek  akçe  ayrılmasına  gerek  bulunmamaktadır.  (1992/2  sayılı  SPK

Haftalık  Bülteni)

 

 

ikinci  temettü,  ikinci  tertip  yasal  yedek  akçe,  dönem  içinde  ayrılan  statü  ve  özel  yedeklerin

düşülmesinden  sonra  varsa  kalan  tutar  yazılacaktır.

 

21.  Dağıtılması  Öngörülen  Diğer  Kaynaklar:  Bu  alana  dönemin  kârı  dışında,  geçmiş  yıl  kârı,

olağanüstü  yedekler  ile  kanun  ve  esas  sözleşme  uyarınca  dağıtılabilir  diğer  yedeklerden  dağıtılması

öngörülen/kararlaştırılan  tutarlar  yazılacaktır.

 

a.Finansal  tabloların  ilk  defa  enflasyona  göre  düzeltilmesinden  kaynaklanan  geçmiş  yıllar

kârının,

b.Üzerinde  kâr  dağıtımını  engelleyici  herhangi  bir  kayıt  bulunmayan  yedek  kalemlerinden

kaynaklanan  “özsermaye  enflasyon  düzeltme  farklarının”,

c.Seri:XI,  No:25  sayılı  Tebliğ/UFRS’ye  ilk  geçişte,  karşılaştırmalı  finansal  tabloların  söz

konusu  düzenlemelere  göre  yeniden  hazırlanması  nedeniyle  ortaya  çıkan  geçmiş  yıllar

kârlarının,

ortaklara  nakit  temettü  olarak  dağıtılmasında,  dağıtıma  konu  olacak  “geçmiş  yıllar  kârı”  kaleminin

mahiyeti  hakkında  ortakların  yeterli  ve  doğru  olarak  bilgilendirilmesi  ve  kar  dağıtımına  ilişkin  diğer

mevzuat  hükümlerine  uyulması  gerekmektedir.  (2006/18  sayılı  Kurul  Haftalık  Bülteni)

 

REYSAŞ   GYO   A.Ş.   2012   Yılı   Kâr   Dağıtım   Tablosu   (TL)

1.  Ödenmiş/Çıkarılmış  Sermaye

190.000.000,00

2.  Toplam  Yasal  Yedek  Akçe  (Yasal  Kayıtlara  Göre)

2.874.980,87

Esas  sözleşme  uyarınca  kar  dağıtımda  imtiyaz  var  ise  söz  konusu  imtiyaza  ilişkin  bilgi

YOK.

 

SPK’ya  Göre

Yasal  Kayıtlara  (YK)  Göre

3.

Dönem  Kârı

31.015.378,00

33.517.283,46

4.

Ödenecek  Vergiler  (  -  )

0

0

5.

Net  Dönem  Kârı  (  =  )

31.015.378,00

33.517.283,46

6.

Geçmiş  Yıllar  Zararları  (  -  )

0

0

7.

Birinci  Tertip  Yasal  Yedek  (  -  )  TTK  466

1.675.864,17

1.675.864,17

8.

NET  DAĞITILABİLİR  DÖNEM  KÂRI  (=)

29.339.513,83

31.841.419,29

9.

Yıl  içinde  yapılan  bağışlar  (  +  )

0,00

 

10.

Birinci  temettüün  hesaplanacağı  bağışlar  eklenmiş

net  dağıtılabilir  dönem  kârı

 

29.339.513,83

 

11.

Ortaklara  Birinci  Temettü

 

 

-  Nakit

0

 

-  Bedelsiz

27.000.000,00

 

-  Toplam

27.000.000,00

 

12.

İmtiyazlı  Hisse  Senedi  Sahiplerine  Dağıtılan  Temettü

 

0

 

13.

 

Yönetim  kurulu  üyelerine,  çalışanlara  vb.'e  temettü

 

0

 

14.

İntifa  Senedi  Sahiplerine  Dağıtılan  Temettü

0

 

15.

Ortaklara  İkinci  Temettü

0

 

16.

İkinci  Tertip  Yasal  Yedek  Akçe

 

 

17.

Statü  Yedekleri

0

 

18.

Özel  Yedekler

0

 

19.

OLAĞANÜSTÜ  YEDEK

2.339.513,83

0

20.

Dağıtılması  Öngörülen  Diğer  Kaynaklar

-       Geçmiş  Yıl  Kârı

-       Olağanüstü  Yedekler

-       Kanun  ve  Esas  Sözleşme  Uyarınca  Dağıtılabilir

Diğer  Yedekler

0

0

 

(*)  İştirak  kavramı,  ana  ortalığın  iştirak,  bağlı  ortaklık  ve  müşterek  yönetime  tabi  ortaklıklarını  da  içerecek  şekilde  kullanılmıştır.

 

 

DAĞITILAN  KÂR  PAYI  ORANI  HAKKINDA  BİLGİ(1)

PAY  BAŞINA  TEMETTÜ  BİLGİLERİ

 

 

GRUBU

TOPLAM  TEMETTÜ

TUTARI  (TL)

1  TL  NOMİNAL  DEĞERLİ

HİSSEYE  İSABET  EDEN

TEMETTÜ

TUTARI

(TL)

ORAN

(%)

BRÜT

A

63.541,262

0,1421

14,21

B

26.936.458,738

0,1421

14,21

C

0

0

0

TOPLAM

27.000.000,00

0,1421

14,21

NET

A

63.541,262

0,1421

14,21

B

26.936.458,738

0,1421

14,21

C

0

0

0

TOPLAM

27.000.000,00

0,1421

14,21

DAĞITILAN  KÂR  PAYININ  BAĞIŞLAR  EKLENMIŞ  NET  DAĞITILABILIR  DÖNEM  KÂRINA  ORANI

ORTAKLARA

DAĞITILAN

KÂR  PAYI

TUTARI  (TL)

ORTAKLARA  DAĞITILAN  KÂR  PAYININ  BAĞIŞLAR  EKLENMIŞ  NET

DAĞITILABILIR  DÖNEM  KÂRINA  ORANI  (%)

27.000.000,00

92,02

(1)  Kârda  imtiyazlı  pay  grubu  olması  halinde  grup  ayrımına  yer  verilecektir.

 

 

Hisse  adedimiz  31.12.2012   adet        sermaye  içindeki  payı  kardan  alacağı  pay  TL  kardan  alacağı  pay  %

A  grubu  hisse  adedimiz            447.058                0,00235                                  63.541,262                               0,1421

B  grubu  hisse  adedimiz   189.552.942                0,99765                         26.936.458,738                               0,1421

Toplam                                     190.000.000                1.00000                           27.000.000,00

 

27.000.000/190.000.000=%14,21

REYSAŞ   GYO   A.Ş.   2013   Yılı   Kâr   Dağıtım   Tablosu   (TL)

1.  Ödenmiş/Çıkarılmış  Sermaye

217.000.000,00

2.  Genel  Kanuni  Yedek  Akçe  (Yasal  Kayıtlara  Göre)

4.550.845,00

Esas  sözleşme  uyarınca  kar  dağıtımda  imtiyaz  var  ise  söz  konusu  imtiyaza  ilişkin  bilgi

YOK

 

SPK’ya  Göre

Yasal  Kayıtlara  (YK)  Göre

3.

Dönem  Kârı

24.636.912,00

26.085.219,15

4.

Vergiler  (  -  )

0

0

5.

Net  Dönem  Kârı  (  =  )

24.636.912,00

26.085.219,15

6.

Geçmiş  Yıllar  Zararları  (  -  )

0

0

7.

Genel  Kanuni  Yedek  Akçe  (  -  )

1.304.260,96

1.304.260,96

8.

NET  DAĞITILABİLİR  DÖNEM  KÂRI  (=)

23.332.651,04

24.780.958,19

9.

Yıl  içinde  yapılan  bağışlar  (  +  )

0,00

 

 

10.

 

Bağışlar  eklenmiş  net  dağıtılabilir  dönem  kârı

 

23.332.651,04

 

11.

Ortaklara  Birinci  Kar  Payı

 

 

-  Nakit

0

 

-  Bedelsiz

23.000.000,00

 

-  Toplam

23.000.000,00

 

12.

İmtiyazlı  Hisse  Senedi  Sahiplerine  Dağıtılan  Kar  Payı

 

0

 

13.

Dağıtılan  Diğer  Kar  Payı

-Yönetim  Kurulu  Üyelerine

-Çalışanlara

-Pay  Sahipleri  Dışındaki  Kişilere

 

0

14.

İntifa  Senedi  Sahiplerine  Dağıtılan  Kar  Payı

0

 

15.

Ortaklara  İkinci  Kar  Payı

0

 

16.

Genel  Kanuni  Yedek  Akçe

 

0

 

17.

Statü  Yedekleri

0

 

18.

Özel  Yedekler

0

 

19.

OLAĞANÜSTÜ  YEDEK

332.651,04

0

20.

Dağıtılması  Öngörülen  Diğer  Kaynaklar

0

0

 

 

 

 

GRUBU

 

TOPLAM  DAĞITILAN  KÂR

PAYI

TOPLAM

DAĞITILAN

KÂR  PAYI  /  NET

DAĞITILABİLİR

DÖNEM  KÂRI

 

1  TL  NOMİNAL  DEĞERLİ

PAYA  İSABET  EDEN  KÂR

PAYI

 

NAKİT  (TL)

 

BEDELSİZ

(TL)

 

ORANI  (%)

 

TUTARI  (TL)

 

ORANI  (%)

 

NET

 

A

 

 

54.117,647

 

0,00235

 

0,1059907

 

10,59907

 

B

 

 

22.945.882,353

 

0,99765

 

0,1059907

 

10,59907

 

TOPLAM

 

 

23.000.000,000

 

 

 

2013  YILINA  AİT  KÂR  PAYI  ORANLARI  TABLOSU

REYSAŞ   GYO   A.Ş.   2014   Yılı   Kâr   Dağıtım   Tablosu   (TL)

1.  Ödenmiş/Çıkarılmış  Sermaye

240.000.000,00

2.  Genel  Kanuni  Yedek  Akçe  (Yasal  Kayıtlara  Göre)

5.855.106,00

Esas  sözleşme  uyarınca  kar  dağıtımda  imtiyaz  var  ise  söz  konusu  imtiyaza  ilişkin  bilgi

YOK

 

SPK’ya  Göre

Yasal  Kayıtlara  (YK)  Göre

3.

Dönem  Kârı

7.395.793,00

13.221.339,47

4.

Vergiler  (  -  )

0

0

5.

Net  Dönem  Kârı  (  =  )

7.395.793,00

13.221.339,47

6.

Geçmiş  Yıllar  Zararları  (  -  )

0

0

7.

Genel  Kanuni  Yedek  Akçe  (  -  )

661.066,97

661.066,97

8.

NET  DAĞITILABİLİR  DÖNEM  KÂRI  (=)

6.734.726,03

12.560.272,50

9.

Yıl  içinde  yapılan  bağışlar  (  +  )

0,00

 

 

10.

 

Bağışlar  eklenmiş  net  dağıtılabilir  dönem  kârı

 

6.734.726,03

 

11.

Ortaklara  Birinci  Kar  Payı

 

 

-  Nakit

0

 

-  Bedelsiz

6.000.001,00

 

-  Toplam

6.000.001,00

 

12.

İmtiyazlı  Hisse  Senedi  Sahiplerine  Dağıtılan  Kar  Payı

 

0

 

13.

Dağıtılan  Diğer  Kar  Payı

-Yönetim  Kurulu  Üyelerine

-Çalışanlara

-Pay  Sahipleri  Dışındaki  Kişilere

 

0

14.

İntifa  Senedi  Sahiplerine  Dağıtılan  Kar  Payı

0

 

15.

Ortaklara  İkinci  Kar  Payı

0

 

16.

Genel  Kanuni  Yedek  Akçe

 

0

 

17.

Statü  Yedekleri

0

 

18.

Özel  Yedekler

0

 

19.

OLAĞANÜSTÜ  YEDEK

734.725,03

0

20.

Dağıtılması  Öngörülen  Diğer  Kaynaklar

0

0

 

 

 

 

GRUBU

 

TOPLAM  DAĞITILAN  KÂR

PAYI

TOPLAM

DAĞITILAN

KÂR  PAYI  /  NET

DAĞITILABİLİR

DÖNEM  KÂRI

 

1  TL  NOMİNAL  DEĞERLİ

PAYA  İSABET  EDEN  KÂR

PAYI

 

NAKİT  (TL)

 

BEDELSİZ

(TL)

 

ORANI  (%)

 

TUTARI  (TL)

 

ORANI  (%)

 

NET

 

A

 

 

14.117,648

 

0,002096

 

0,25

 

2,5

 

B

 

 

5.985.882,353

 

0,888809

 

0,25

 

2,5

 

TOPLAM

 

 

6.000.001,000

 

0,890905

 

 

2014  YILINA  AİT  KÂR  PAYI  ORANLARI  TABLOSU

                                  REYSAŞ GYO A.Ş. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

246.000.001,00

 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

    6.516.172,97

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

       YOK

 

SPK’ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3.

Dönem Kârı

(43.054.120,00)

(31.160.266,40)

4.

Vergiler ( - )

0

0

5.

Net Dönem Kârı ( = )

(43.054.120,00)

(31.160.266,40)

6.

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

0

0

7.

Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )

-

-

8.

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)

-

-

9.

Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )

-

 

 

10.

Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı

 

-

 

11.

Ortaklara Birinci Kar Payı

 

 

                - Nakit

-

 

                - Bedelsiz

-

 

                - Toplam

-

 

12.

 

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı

0

 

13.

Dağıtılan Diğer Kar Payı

-Yönetim Kurulu Üyelerine

-Çalışanlara

-Pay Sahipleri Dışındaki Kişilere

0

 

14.

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı

0

 

15.

Ortaklara İkinci Kar Payı

0

 

16.

Genel Kanuni  Yedek Akçe

0

 

17.

Statü Yedekleri

0

 

18.

Özel Yedekler

0

 

19.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

0

0

20.

 

 

 

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

 

0

 

0

 

 

 

 

2015 YILINA AİT KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

 

 

 

 

 

 

TOPLAM DAĞITILAN

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ

 

 

 

TOPLAM DAĞITILAN KÂR

KÂR PAYI / NET

 

 

 

PAYA İSABET EDEN KÂR

 

 

 

PAYI

 

DAĞITILABİLİR

 

 

 

 

PAYI

 

 

 

 

 

 

 

DÖNEM KÂRI

 

 

 

GRUBU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAKİT (TL)

 

BEDELSİZ

ORANI (%)

TUTARI (TL)

 

ORANI (%)

 

 

 

 

      (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NET

A

 

 

      -

         -

          -

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

-

         -

          -

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

-

         -

          -

 

 

-

 

REYSAŞ GYO A.Ş. 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

246.000.001,00

 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

    6.516.172,97

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

       YOK

 

SPK’ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3.

Dönem Kârı

131.380.940,00

(24.121.679,46)

4.

Vergiler ( - )

 

 

5.

Net Dönem Kârı ( = )

131.380.940,00

(24.121.679,46)

6.

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

 

 

7.

Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )

-

-

8.

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)

131.380.940,00

(24.121.679,46)

9.

Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )

35.400,00

 

 

10.

Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı

 

131.416.340,00

 

11.

Ortaklara Birinci Kar Payı

 

 

                - Nakit

-

 

                - Bedelsiz

-

 

                - Toplam

-

 

12.

 

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı

0

 

13.

Dağıtılan Diğer Kar Payı

-Yönetim Kurulu Üyelerine

-Çalışanlara

-Pay Sahipleri Dışındaki Kişilere

0

 

14.

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı

0

 

15.

Ortaklara İkinci Kar Payı

0

 

16.

Genel Kanuni  Yedek Akçe

0

 

17.

Statü Yedekleri

0

 

18.

Özel Yedekler

0

 

19.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

0

0

20.

 

 

 

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

 

0

 

0

REYSAŞ GYO A.Ş. 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

246.000.001,00

 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

    6.516.172,97

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

       YOK

 

SPK’ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3.

Dönem Kârı

105.983.000

(30.602.357,46)

4.

Vergiler ( - )

(404.610)

 

5.

Net Dönem Kârı ( = )

105.578.390

(30.602.357,46)

6.

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

 

 

7.

Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )

-

-

8.

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)

105.578.390

(30.602.357,46)

9.

Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )

 

 

 

10.

Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı

 

105.578.390

(30.602.357,46)

11.

Ortaklara Birinci Kar Payı

 

 

                - Nakit

-

 

                - Bedelsiz

-

 

                - Toplam

-

 

12.

 

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı

0

 

13.

Dağıtılan Diğer Kar Payı

-Yönetim Kurulu Üyelerine

-Çalışanlara

-Pay Sahipleri Dışındaki Kişilere

0

 

14.

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı

0

 

15.

Ortaklara İkinci Kar Payı

0

 

16.

Genel Kanuni  Yedek Akçe

0

 

17.

Statü Yedekleri

0

 

18.

Özel Yedekler

0

 

19.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

0

0

20.

 

 

 

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

 

0

 

0

REYSAŞ GYO A.Ş. 2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

246.000.001,00

 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

    6.516.172,97

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

       YOK

 

SPK’ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3.

Dönem Kârı

212.108.681,00

(103.976.972,48)

4.

Vergiler ( - )

 

 

5.

Net Dönem Kârı ( = )

212.108.681,00

(103.976.972,48)

6.

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

 

 

7.

Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )

-

-

8.

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)

212.108.681,00

(103.976.972,48)

9.

Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )

 

 

 

10.

Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı

 

212.108.681,00

(103.976.972,48)

11.

Ortaklara Birinci Kar Payı

 

 

                - Nakit

-

 

                - Bedelsiz

-

 

                - Toplam

-

 

12.

 

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı

0

 

13.

Dağıtılan Diğer Kar Payı

-Yönetim Kurulu Üyelerine

-Çalışanlara

-Pay Sahipleri Dışındaki Kişilere

0

 

14.

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı

0

 

15.

Ortaklara İkinci Kar Payı

0

 

16.

Genel Kanuni  Yedek Akçe

0

 

17.

Statü Yedekleri

0

 

18.

Özel Yedekler

0

 

19.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

0

0

20.

 

 

 

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

 

0

 

0

 

2018 YILINA AİT KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

 

 

 

 

 

TOPLAM DAĞITILAN

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ

 

 

 

TOPLAM DAĞITILAN KÂR

KÂR PAYI / NET

 

 

 

PAYA İSABET EDEN KÂR

 

 

 

PAYI

 

DAĞITILABİLİR

 

 

 

 

PAYI

 

 

 

 

 

 

 

DÖNEM KÂRI

 

 

 

GRUBU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAKİT (TL)

 

BEDELSİZ

ORANI (%)

TUTARI (TL)

 

ORANI (%)

 

 

 

 

      (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NET

A

 

 

      -

         -

          -

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

-

         -

          -

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

-

         -

          -

 

 

-

 

REYSAŞ GYO A.Ş. 2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1.

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

246.000.001,00

2.

Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

6.516.172,97

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

 

 

 

SPK'ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3.

Dönem Kârı

548.706.851

-16.332.796,88

4.

Vergiler (-)

 

 

5.

Net Dönem Kârı (=)

548.706.851

-16.332.796,88

6.

Geçmiş Yıllar Zararları (-)

 

 

7.

Genel Kanuni Yedek Akçe (-)

0,00

 

8.

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)

548.706.851

-16.332.796,88

9.

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)

 

 

10.

Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı

548.706.851,00

-16.332.796,88

11.

Ortaklara Birinci Kâr Payı

 

 

                            -  Nakit

 

0,00

                            -  Bedelsiz

 

 

                            -  Toplam

 

 

12.

İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

 

 

13.

Dağıtılan Diğer Kâr Payı
                           - Yönetim Kurulu Üyelerine,
                           - Çalışanlara
                           - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

 

 

14.

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

 

0,00

15.

Ortaklara İkinci Kâr Payı

 

0,00

16.

Genel Kanuni Yedek Akçe

 

0,00

17.

Statü Yedekleri

 

 

18.

Özel Yedekler

 

 

19.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

 

0,00

20.

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 YILINA AİT KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

 

 

 

 

 

 

TOPLAM DAĞITILAN

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ

 

 

 

TOPLAM DAĞITILAN KÂR

KÂR PAYI / NET

 

 

 

PAYA İSABET EDEN KÂR

 

 

 

PAYI

 

DAĞITILABİLİR

 

 

 

 

PAYI

 

 

 

 

 

 

 

DÖNEM KÂRI

 

 

 

GRUBU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAKİT (TL)

 

BEDELSİZ

ORANI (%)

TUTARI (TL)

 

ORANI (%)

 

 

 

 

      (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NET

A

 

 

      -

         -

          -

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

-

         -

          -

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

-

         -

          -

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REYSAŞ GYO A.Ş. 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1.

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

246.000.001,00

2.

Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

6.516.172,97

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

 

 

 

SPK'ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3.

Dönem Kârı

410.426.474

-67.595.62,17

4.

Vergiler (-)

 

 

5.

Net Dönem Kârı (=)

410.426.474

-67.595.62,17

6.

Geçmiş Yıllar Zararları (-)

 

 

7.

Genel Kanuni Yedek Akçe (-)

0,00

 

8.

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)

410.426.474

-67.595.62,17

9.

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)

 

 

10.

Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı

410.426.474

-67.595.62,17

11.

Ortaklara Birinci Kâr Payı

 

 

                            -  Nakit

 

0,00

                            -  Bedelsiz

 

 

                            -  Toplam

 

 

12.

İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

 

 

13.

Dağıtılan Diğer Kâr Payı
                           - Yönetim Kurulu Üyelerine,
                           - Çalışanlara
                           - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

 

 

14.

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

 

0,00

15.

Ortaklara İkinci Kâr Payı

 

0,00

16.

Genel Kanuni Yedek Akçe

 

0,00

17.

Statü Yedekleri

 

 

18.

Özel Yedekler

 

 

19.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

 

0,00

20.

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 YILINA AİT KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

 

 

 

 

 

 

TOPLAM DAĞITILAN

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ

 

 

 

TOPLAM DAĞITILAN KÂR

KÂR PAYI / NET

 

 

 

PAYA İSABET EDEN KÂR

 

 

 

PAYI

 

DAĞITILABİLİR

 

 

 

 

PAYI

 

 

 

 

 

 

 

DÖNEM KÂRI

 

 

 

GRUBU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAKİT (TL)

 

BEDELSİZ

ORANI (%)

TUTARI (TL)

 

ORANI (%)

 

 

 

 

      (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NET

A

 

 

      -

         -

          -

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

-

         -

          -

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

-

         -

          -

 

 

-

 

                       

 

 

REYSAŞ GYO A.Ş. 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1.

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

500.000.000,00

2.

Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

6.516.172,97

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

 

 

 

SPK'ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3.

Dönem Kârı

1.547.649.705

-22.711.467,29

4.

Vergiler (-)

 

 

5.

Net Dönem Kârı (=)

1.547.649.705

-22.711.467,29

6.

Geçmiş Yıllar Zararları (-)

 

 

7.

Genel Kanuni Yedek Akçe (-)

 

 

8.

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)

1.547.649.705

-22.711.467,29

9.

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)

 

 

10.

Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı

1.547.649.705

-22.711.467,29

11.

Ortaklara Birinci Kâr Payı

 

 

                            -  Nakit

 

 

                            -  Bedelsiz

 

 

                            -  Toplam

 

 

12.

İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

 

 

13.

Dağıtılan Diğer Kâr Payı
                           - Yönetim Kurulu Üyelerine,
                           - Çalışanlara
                           - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

 

 

14.

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

 

0,00

15.

Ortaklara İkinci Kâr Payı

 

0,00

16.

Genel Kanuni Yedek Akçe

 

0,00

17.

Statü Yedekleri

 

 

18.

Özel Yedekler

 

 

19.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

 

0,00

20.

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 YILINA AİT KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

 

 

 

 

 

 

TOPLAM DAĞITILAN

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ

 

 

 

TOPLAM DAĞITILAN KÂR

KÂR PAYI / NET

 

 

 

PAYA İSABET EDEN KÂR

 

 

 

PAYI

 

DAĞITILABİLİR

 

 

 

 

PAYI

 

 

 

 

 

 

 

DÖNEM KÂRI

 

 

 

GRUBU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAKİT (TL)

 

BEDELSİZ

ORANI (%)

TUTARI (TL)

 

ORANI (%)

 

 

 

 

      (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NET

A

 

 

      -

         -

          -

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

-

         -

          -

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

-

         -

          -

 

 

-

 

 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

1.  Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye

500.000.000

2.  Genel Kanuni  Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

6.516.172,97

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

YOKTUR

 

SPK' ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3.

Dönem Kârı

8.340.044.733,00

227.002.714,83

4.

 Vergiler (-)

1.363.890,00

0,00

5.

Net Dönem Kârı (=)

8.338.680.843,00

227.002.714,83

6.

Geçmiş Yıllar Zararları (-)

0,00

316.109.549,00

7.

Genel Kanuni Yedek Akçe (-)

0,00

0,00

8

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI  (=)

8.338.680.843,00

0,00

9.

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)

0,00

 

10.

Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı

8.338.680.843,00

 

11.

Ortaklara Birinci Kâr Payı

0

 

- Nakit

0

 

- Bedelsiz

0

 

- Toplam

0

 

12.

İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr  Payı

0

 

13

Dağıtılan  Diğer  Kâr Payı

0

 

    - Yönetim Kurulu Üyelerine

0

 

    - Çalışanlara

0

 

    - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

0

 

14.

İntifa  Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

0

0

15.

Ortaklara İkinci Kâr Payı

0

0

16.

Genel Kanuni Yedek Akçe

0

0

17.

Statü Yedekleri

0

0

18.

Özel Yedekler

0

0

19.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

0

0

20.

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

0

0

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

 

GRUBU

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI

NAKİT (TL)

BEDELSİZ (TL)

ORANI (%)

TUTARI (TL)

ORAN (%)

NET

A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOPLAM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Firma veya Kişisel Bilgiler