Etik Kurallar

ETİK KURALLAR

 

Reysaş GYO etik kuralları, Şirket çalışanlarının kendi aralarındaki ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve aynı zamanda şirket içi davranış kültürünü de oluşturan ilkeler bütünüdür. Etik kurallar Şirket içinde hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı, haksız rekabetin önlenmesi, çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. Etik kurallar aynı zamanda Şirketin saygınlığının arttırılması, Şirket içinde istikrar ve güvenin sürekliliğinin sağlanması için en önemli unsurdur. 

Reysaş GYO aşağıdaki etik kurallara uyulmasını gözetir ve uyulup uyulmadığına ilişkin denetimlerin yapılmasını sağlar;

Mevzuata İlişkin;

• Mevzuata, ulusal ve uluslararası tüm kural ve düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere uygunluk sağlanır.
• Tüm raporlar ve kayıtlar ulusal ve uluslararası muhasebe ilkelerine göre tutulur. 
• Hissedarlar ile ilişkilerde bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranılır. Hissedarların haklarının korunması gözetilir.

Çalışanlara İlişkin;

• Adil, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılır.
• Çalışanlara ayrım gözetmeksizin gerek işe almada, gerekse kariyer gelişiminde eşit olanaklar sunulur.
• İş yoğunluğuna uygun sayıda çalışanın istihdamına özen gösterilir, mesai saatlerinin dışına çıkılmaması ve düzenli izin kullanımı kontrol edilir.
• Çalışanların tabi oldukları mevzuat hükümlerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterilir.
• Çalışanlara yönelik tazminat sistemleri oluşturulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin;

• Tüm hizmet ve işlemlerde menfaat sahiplerine bilgi anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olarak sunulur.
• Kurumsal yönetim ilkelerine uyum titizlikle gözetilir.
• Kamuya açıklanan bilgilerde şeffaflık ilkesi gözetilir.

Sektöre İlişkin;

• Türkiye’de gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörünün gelişmesi, ortak menfaatlerinin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranılır.
• Rakiplerle rekabet ederken dürüst ve adil davranılır, yasalara uyulur.

Çıkar Çatışmalarına İlişkin;

Bir Reysaş GYO çalışanının, onun ailesinin veya bir yakınının, çalışanın şirket içerisindeki pozisyonundan faydalanarak şahsi menfaat sağlaması; vereceği iş kararlarından veya sahip olduğu gizli bilgilerden fayda sağlayabilecek kişi ya da organizasyonlarla yakın ilişki içine girmesi yasaktır. Görevleri esnasında çalışanlar şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar. Çıkar çatışmalarına engel olacak her türlü önlem alınır. İçeriden öğrenenlerin ticaretini engellemeye ilişkin düzenlemeler oluşturulmuştur.

Hiçbir çalışan, şirket operasyonlarından şahsi yarar sağlayamaz; şirket mülklerini, bilgilerini ve pozisyonlarını şahsi çıkarları için kullanamaz, şirket ile rekabete giremez.

Sosyal Sorumluluk ve Çevreye İlişkin;

• Tüm faaliyetlerde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilir.
• Tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasına özen gösterilir, belli aralıklarla denetim yaptırarak sonuç raporları kamuya açıklanır.

Şirket Varlıklarının Korunması ve Doğru Kullanımına İlişkin;

Çalışanlarımız şirket varlıklarını korumalı ve verimli kullanılmalarını sağlamalıdır. Şirketin bütün varlıkları, sadece iş amaçlı kullanılmalıdır. 
Bilgi, en kritik varlık kategorilerimizden biridir. Bilgi varlıklarının arzettikleri önem, değer ve hassasiyete uygun korunmalarını sağlamak amacıyla, tüm çalışanlarımız Reysaş GYO Bilgi Güvenliği politika ve prosedürlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin;

Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler şirketin belirlediği "Bilgilendirme Politikası" çerçevesinde yapılır.
Görev verilen bölümler dışında hiç bir çalışan Reysaş GYO'yu temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.

Tüm Çalışanlara İlişkin; 

• Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, belli bilgi, birikim ve sorumluluk duygusuna sahip kişiler arasından seçilirler. 
• Şirketin karlılığının ve pazar payının artırılmasını gözetir, görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler.
• Her zaman şirketi en iyi şekilde temsil ederler. 
• Yasalara ve şirket içi düzenlemelere uygun davranırlar.
• Titiz, düzenli, disiplinli ve özverili çalışırlar.
• Mesleki becerilerini geliştirmek ve deneyimlerini artırmak için çaba harcarlar.
• İçerden öğrenenlerin ticareti konusunda şirketin hazırladığı prosedüre uyarlar.
• Şirket malvarlığının ve kaynaklarının doğru ve etkin kullanımı için çaba gösterir, kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanımı engellerler.
• Şirket dışında başka bir faaliyet alanında görev almazlar. 
• Etik kuralların uyulmasına azami derecede özen gösterir ve uyulmaması halinde gerekli önlemlerin alınması amacıyla yetkili mercilere başvururlar.
• Birbirleriyle olan ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranırlar. 
• Denetimden sorumlu kişilerin çalışmalarını sürdürebilmeleri için destek olur, ihtiyaç duyulan hallerde gereken imkânları ve yardımı sağlarlar.

Çalışanlar ve yöneticiler, etik kuralların prensiplerini tüm işlerinde uygularlar. Bu kurallar, internet ve e-mail de dahil medya ile olan tüm Şirket içi ve Şirket dışı her tür iletişimde uygulanır.

Firma veya Kişisel Bilgiler