ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Değerli Adaylarımız! 

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi(Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 

I- Veri Sorumlusu

Şirket www.reysasgyo.com.tr web sitesi ile Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13 Üsküdar/İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olup; ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, finans, fiziksel mekân güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, iletişim, kimlik, mesleki deneyim, özlük, sağlık, sendika üyeliği ile tercihler ve ihtiyaçlar verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.

 

II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Kişisel verileriniz; iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirket’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve Şirket’in uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçları dâhilinde işlenecektir. 

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi ve fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla iştirakler ve bağlı ortaklıklar ile paylaşılmaktadır.

 

IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; açık rıza, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz yüzyüze görüşme, sosyal medya, kariyer siteleri ve iş başvuru formunun doldurulması suretiyle otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alan ve çalışma alanlarında bulunan kamera kayıt sistemi ve email iletimi aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

 

V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;

a-)“ Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13 Üsküdar/İstanbul” adresindeki şirket merkezimize bizzat gelerek, 

b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,

c-) Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “kvkk@reysas.com” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Şirket tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

 

Ad Soyad                  :

Tarih                          :

İmza                           :

Firma veya Kişisel Bilgiler