Bilgilendirme Politikası

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 
 

Amaç 

REYSAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (REYSAŞ GYO)’nun temel kamuyu aydınlatma politikası, REYSAŞ GYO’nun geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve açık bir iletişimi muhafaza etmektir. REYSAŞ GYO ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, faaliyetleri ile ilgili stratejilerinin, kritik unsurların, risklerin ve büyüme fırsatlarının kamu ile paylaşılmasının, Şirketin sermaye piyasası araçları için daha etkin bir piyasa oluşturacağına inanmaktadır. 


REYSAŞ GYO kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. 
REYSAŞ GYO Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri Bölüm II/md.1.2. çerçevesinde hazırlanmış; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 
 

Kapsam 
Bilgilendirme Politikası, REYSAŞ GYO bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketleri ve çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; REYSAŞ GYO’nun sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir. 

 

Sorumluluk 
Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. 

Sermaye Piyasası ve Kurumsal Yönetim Koordinasyon Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. 

 

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları 

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, REYSAŞ GYO tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

  1. İMKB’ye faks ile iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri yasal süresi içerisinde yapılır),
  2. Periyodik olarak İMKB’ye kapalı zarf ile iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (Elektronik ortamda KAP Bildirimleri yasal süresi içerisinde yapılır),
  3. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük yerel veya ulusal gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, olağan/olağanüstü genel kurul çağrısı vb.),
  4. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan açıklamalar,
  5. Reuters, Foreks, Euroline vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,   
  6. Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
  7. Kurumsal Web Sitesi (www.reysasgyo.com.tr),
  8. Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim ve benzeri teknolojiler, elektronik posta, telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları.

 

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler 

REYSAŞ GYO’nun mali tabloları ve dipnotları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır; Uluslararası Denetim Standartları (UDS)’ye göre bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve mali tablo ve dipnotlarının hazırlanmasından sorumlu Mali İşler Müdürü ve Yönetim Kurulu Bşk. tarafından doğruluk beyanı imzalanır. 

Mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve IMKB düzenlemeleri doğrultusunda kapalı zarf içerisinde İMKB’ye iletilir. Mali tablo ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda, KAP bildirimi olarak elektronik ortamda süresi içerisinde iletilir.

 

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler 

Faaliyet raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır; Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve SPK ve IMKB düzenlemeleri doğrultusunda kapalı zarf içerisinde İMKB’ye iletilir ayrıca Web Sitemiz (www.reysasgyo.com.tr) vasıtasıyla da kamuya açıklanır. Dileyen yatırımcılar Faaliyet Raporunu şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Biriminden temin edebilir.

 

Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler 

REYSAŞ GYO ve REYSAŞ GYO’nun hisse senetleri İMKB’de işlem gören halka açık iştirak ve bağlı ortaklıklarının, özel durum açıklamaları, REYSAŞGYO sermaye piyasası ve kurumsal yönetim koordinasyon birimi gözetiminde hazırlanır ve prensip olarak İmzaya yetkili kişiler tarafından elektronik ortamda imzalanarak KAP Bildirimi olarak elektronik ortamda da süresi içerisinde iletilir.

 

Diğer Bildirimler ve Yetkili Kişiler 

Yukarıda sayılanlar haricinde yapılacak diğer bildirimlerin (izahname, sirküler vb.), Şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dâhilinde imzalanarak kamuya açıklanması gerekmektedir.

 

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler 

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, Mali İşler Müdürü, REYSAŞ GYO Yatırımcı İlişkileri Birimi ve REYSAŞ GYO Sermaye Piyasası ve Kurumsal Yönetim Koordinasyon Birimi tarafından belirlenen yetki sınırları dahilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir. 
Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, REYSAŞ GYO çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri REYSAŞ GYO Yatırımcı İlişkileri Birimine yönlendirilir.

 

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim 

REYSAŞ GYO ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine REYSAŞ GYO, faaliyet sonuçlarını etkileyen önemli konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektörün daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. 

 

Bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile REYSAŞ GYO ve hisse senetleri İMKB’DE işlem gören/görmeyen bağlı ortaklık ve iştirakleri adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan tüm görüşmelerde REYSAŞ GYO Yatırımcı İlişkileri Koordinasyon Birimi hazır bulunur. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmaz.

 

Yüz yüze yapılan toplantılar veya telefon görüşmeleri 

Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan görüşmeler de yeni bir bilgilendirme yapılmayacak; daha önce kamuya açıklanan bilgiler güncellemeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bilgiler açıklanmayacaktır.

 

Sunumlar ve/veya konuşmalar 

REYSAŞ GYO, sermaye piyasası katılımcılarına yapılacak sunumları, telekonferansları ve konuşmaları mümkün olabildiği ölçüde önceden kamuoyuna duyurur. Hazırlanan sunumlar ve/veya açıklayıcı bilgi notları web sitesine (www.reysasgyo.com.tr) konulur.

 

Mali Tabloların Kamuya Açıklanmasını Takiben Yapılan Görüşmeler 

REYSAŞ GYO sermaye piyasası katılımcıları ile telefon ve/veya tele-konferans ile görüşmeler yapılacağının bilincindedir. REYSAŞ GYO söz konusu görüşmelerin internet üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Söz konusu görüşmelerden önemli olabilecek hususlar web sitesinde (www.reysasgyo.com.tr) yer alır.

 

Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Piyasada söylenti ve dedikodu mahiyetinde asilsiz haberler dolaştığı öğrenildiğinde, kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler, piyasada dolaşan söylenti ve dedikodu mahiyetindeki haberler hakkında basın açıklaması yaparlar. Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya İMKB’den doğrulama talebi gelmeksizin veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

Beklentilerin Açıklanması 

REYSAŞ GYO bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. REYSAŞ GYO’nun beklentilerini açıkladığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir. REYSAŞ GYO beklentilerini sözlü olarak sadece önceden planlanmış ve programlanmış toplantı ve organizasyonlarda yapar. Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılabilir. 
Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, derhal gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır.

 

Analist Raporları 

REYSAŞ GYO, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Web Sitesinde (www.reysasgyo.com.tr) yayınlamaz. REYSAŞ GYO, analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirilebilir.

 

REYSAŞ GYO Web Sitesi (www.reysasgyo.com.tr) 

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, www.reysasgyo.com.tr Internet adresindeki REYSAŞ GYO Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Şirketin Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. REYSAŞ GYO tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katilim yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Firma veya Kişisel Bilgiler